Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį | Diena.lt

NYDERLANDŲ KARALIUS KAUNE PAGERBĖ SAVO TAUTIETĮ

Penk­ta­die­nį Kau­ne vie­šė­jo Ny­der­lan­dų ka­ra­lius Vil­je­mas Alek­sand­ras. Jis kartu su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite ati­den­gė pa­mink­lą olan­dų dip­lo­ma­tui ir pa­sau­lio tei­suo­liui Ja­nui Zwar­ten­dij­kui.

Nuo šiol jį pri­mins olan­dės švie­sos me­ni­nin­kės Gi­ny Vos su­kur­ta ins­ta­lia­ci­ja Lais­vės alė­jo­je, ties 29-uo­ju na­mu, kuria­me 1939–1940 m. bu­vo Ny­der­lan­dų gar­bės kon­su­lo ir vers­li­nin­ko ka­bi­ne­tas.

Sim­bo­li­nį mo­nu­men­tą su­da­ran­tis spi­ra­lės for­mos švie­sos ra­tas rep­re­zen­tuo­ja J.Zwar­ten­dij­ko iš­duo­tas vi­zas gy­ven­ti.

Ny­der­lan­dų gar­bės kon­su­lo pa­rei­gas Kau­ne ėjęs J.Zwarten­dij­kas, dirb­da­mas kar­tu su ja­po­nų dip­lo­ma­tu Chiu­ne Su­gi­ha­ra, iš­gel­bė­jo apie 10 tūkst. Lie­tu­vos ir Lenki­jos žydų.

J.Zwar­ten­dij­kas jiems iš­duo­da­vo vi­zas į Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tei pri­klau­siu­sią Kiu­ra­sao sa­lą, o šių do­ku­men­tų tu­rė­to­jams Ch.Su­gi­ha­ra ga­lė­jo iš­duo­ti tranzitines Ja­po­ni­jos vi­zas.

„J.Zwartendijku gali didžiuotis ir Nyderlandai, ir Lietuva. Tai žmogiškumo šventė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien čia su mumis yra du J.Zwartendijko išgelbėti žmonės“, – teigė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Meras Visvaldas Matijošaitis pastebėjo, kad J.Zwartendijkas tapo neatsiejama Kauno dalimi. „Šis monumentas primins, koks didvyriškas ir kilnus gali būti žmogus“, – sakė jis.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo J.Zwar­ten­dij­ko vai­kai ir anū­kai, ki­ti gar­būs sve­čiai.

Jo sūnus Robas Zawartendijkas patvirtino, kad tėvas buvo labai kuklus. „Jis niekada nekalbėjo apie šį nuostabų įvykį,  apie tai sužinojau tik būdamas trisdešimties. Net tuomet, kai klausdavome daugiau detalių, jis vengė klausimo: sakydavo, kad elgėsi, kaip manė, kad buvo teisinga, ir nelaikė to ypatingu nuopelnu“, – prisiminė diplomato sūnus.

J.Zwartendijku gali didžiuotis ir Nyderlandai, ir Lietuva. Tai žmogiškumo šventė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien čia su mumis yra du J.Zwartendijko išgelbėti žmonės.

Mo­nu­men­to in­di­vi­dua­lios švie­sos laz­de­lės sim­bo­li­zuo­ja kiek­vie­ną žmo­gų, ku­rio gy­vy­bę pa­dė­jo iš­sau­go­ti vi­zos. Šios laz­de­lės su­jung­tos į vien­ti­są juos­tą, sudaran­čią švie­sos spi­ra­lę.

Jai ap­švies­ti pa­si­rink­ti įvai­rūs mels­vų, raus­vų ir balkš­vų at­spal­vių to­nai. Projektas įgy­ven­din­tas fi­nan­suo­jant ir bend­ra­dar­biau­jant Ny­der­lan­dų ir Lie­tu­vos užsienio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­joms, kom­pa­ni­jai „Phi­lips“, Lie­tu­vos žy­dų bendruomenei (Ge­ros va­lios fon­dui), Ka­zic­kų šei­mos fon­dui ir Kau­no mies­to savi­val­dy­bei.

Prieš še­še­rius me­tus J.Zwar­ten­dij­kas bu­vo ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi (po mir­ties).

Po mo­nu­men­to ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos gar­būs sve­čiai da­ly­va­vo iš­kil­min­ga­me priė­mi­me res­to­ra­ne „Ca­sa del­la pa­sta“. „La­bai di­džiuo­ja­mės, kad šiam karališka­jam priė­mi­mui pa­si­rink­tas mū­sų res­to­ra­nas“, – tei­gė „Ca­sa del­la pa­sta“ va­do­vas ir sa­vi­nin­kas Fa­bio Man­co­ni.

R. Dačkaus/LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

D.Gry­baus­kai­tė su Vil­je­mu Alek­sand­ru ap­ta­rė ša­lių gy­ny­bi­nio, eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos klau­si­mus, užva­kar mi­nė­jo Ge­du­lo ir vil­ties die­ną.

Po vi­zi­to Kau­ne D.Gry­baus­kai­tė ir Vil­je­mas Alek­sand­ras va­kar dar ap­lan­kė daugia­ša­lia­me NA­TO ba­ta­lio­ne Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tus Ny­der­lan­dų ka­rius.

Į Lie­tu­vą Ny­der­lan­dų ka­ra­lius at­vy­ko su už­sie­nio rei­ka­lų ir pre­ky­bos mi­nist­rais bei gau­sia vers­lo at­sto­vų de­le­ga­ci­ja.

Pag­rin­di­nės ka­ra­liš­ko­jo vi­zi­to Lie­tu­vo­je te­mos – Lie­tu­vos ir Ny­der­lan­dų bendradar­bia­vi­mas gy­ny­bos, ener­ge­ti­kos, eko­no­mi­kos sri­ty­se, kul­tū­ros ir visuome­ni­nių ry­šių stip­ri­ni­mas.

GALERIJA

 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
 • Nyderlandų karalius Kaune pagerbė savo tautietį
Rašyti komentarą
Komentarai (12)

...

Dabar išduodančius fiktyvias pažymas į kalėjimus sodina...

Auklėtoja su 30 metų stažu

Tais 1940 metais mūsų sieną kontroliavo raudonoji armija .Hitlerininkų nebuvo. Žydai migrantai vyko į tolimas šalis . Ne TSRS . Tai gal gelbėjosi nuo raudonųjų rusų ?

Auris Toyota

Merui nebūtina špykinti ingliškai , skant. Svarbi , kad ištikimai, nuosekliai vykdytų A.Kupčinsko komandos suplanuotus darbus. Mylim juosius abu :)
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS