Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo | Diena.lt

KAU­NIE­ČIAMS – DAR KO­KY­BIŠ­KES­NIS GE­RIA­MA­SIS VAN­DUO

 • 11

Antradienį ofi­cia­liai ati­da­ry­ti Vi­čiū­nų van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai, ku­rie pa­pil­do­mai filt­ruos Vi­čiū­nų van­den­vie­tė­je iš­gau­na­mą van­de­nį. Kau­nas ir di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos ap­do­va­no­ti šva­riu po­že­mi­niu van­de­niu, ta­čiau nau­do­ja­ma­si ga­li­my­bė­mis jo ko­ky­bę dar la­biau pa­ge­rin­ti.

Il­ga­lai­kiai pro­jek­tai

„Toks van­duo – di­džiau­sias pra­na­šu­mas“, – per van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją sa­kė Kau­no meras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, kal­bė­da­mas apie Kau­ne išgau­na­mą na­tū­ra­lų ir sau­gų ge­ria­mą­jį van­de­nį.

„Ir atei­ties kar­tos il­gus de­šimt­me­čius ga­lės sėk­min­gai naudo­tis šia iš es­mės at­nau­jin­ta van­den­vie­te ir šiais įrengi­niais“, – nea­be­jo­jo „Kau­no van­de­nų“ ge­ne­ra­li­nis direk­to­rius Ra­mū­nas Šuls­kus.

Van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių pro­jek­to ran­go­vo UAB „Ei­ge­sa“ di­rek­to­rius Eimantas Ba­ra­vy­kas, per­duo­da­mas ob­jek­tą, kons­ta­ta­vo, kad „Kau­nas tu­ri dar vie­ną iš­ma­nų šiuo­lai­kiš­ką ob­jek­tą“.

Kau­no mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai po­že­mi­niu ge­ria­mu van­de­niu ap­rū­pi­na­mi iš Ei­gu­lių, Kle­bo­niš­kio, Vi­čiū­nų ir Pet­ra­šiū­nų van­den­vie­čių.

Dau­ge­lis Eu­ro­pos ša­lių pri­vers­tos nau­do­ti pa­vir­ši­nį van­de­nį, ku­ris pa­si­žy­mi prastes­ne ko­ky­be. „Mū­sų re­gio­nui la­bai pa­si­se­kė“, – sa­kė „Kau­no van­de­nų“ generalinis di­rek­to­rius Ra­mū­nas Šuls­kus.

Jų po­že­mi­nius van­de­nis mai­ti­na Ne­ries ir Ne­mu­no upių van­duo, ku­ris filtruojamas smė­lio žvy­ro nuo­gu­lų, per 3–12 mė­ne­sių ap­va­ly­tas me­cha­niš­kai ir bak­te­rio­lo­giš­kai pa­ten­ka į grę­ži­nių filt­rus, kur jau siurb­liais pum­puo­ja­mas vartotojams.

Van­duo yra ge­ros ko­ky­bės, ta­čiau „Kau­no van­de­nys“ tuo neap­si­ri­bo­ja. Siekiama, kad gy­ven­to­jus pa­siek­tų kuo ge­res­nis van­duo, juo la­biau kad Kau­no mies­te ir ra­jo­ne di­dė­ja ge­ria­mo­jo van­dens po­rei­kis, nes vyks­ta ak­ty­vi mies­to ir ra­jo­no plėt­ra. To­dėl vie­nas po ki­to įgy­ven­di­na­mi il­ga­lai­kiai van­dens ko­ky­bės gerinimo pro­jek­tai.

Van­duo iš Vi­čiū­nų van­den­vie­tės, ku­rį nuo­trau­ko­je pa­si­ruo­šę ra­gau­ti (iš kai­rės į de­ši­nę) ran­go­vų va­do­vai R.Rai­žys ir E.Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Ši­liaus­kas, Kau­no me­ras V.Ma­ti­jo­šai­tis, „Kau­no van­de­nų“ generalinis di­rek­to­rius R.Šuls­kus, pa­sie­kia net treč­da­lį „Kau­no van­de­nų“ klien­tų Kau­ne ir Kau­no ra­jo­ne. (Jus­ti­nos La­saus­kai­tės nuo­tr.)

Iš kur nuo­sė­dos?

Iš Vi­čiū­nų van­den­vie­tės, ku­rio­je sėk­min­gai baig­tas įgy­ven­din­ti van­dens ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, Kau­no mies­tas ir ra­jo­nas gau­na net treč­da­lį vi­so rei­ka­lin­go ge­ria­mo­jo van­dens kie­kio. Van­den­vie­tė yra ant­ra pa­gal pa­jė­gu­mą.

Šiuo me­tu iš Vi­čiū­nuo­se esan­čių sep­ty­nio­li­kos van­dens grę­ži­nių ge­ria­mą­jį vandenį var­to­ja Vaiš­vy­da­vos, Vi­li­jam­po­lės, Lam­pė­džių, Verš­vų, Mar­ve­lės, Aleksoto, Fre­dos, Nau­ja­mies­čio, Vi­čiū­nų, Bi­ru­tės, Že­mų­jų Šan­čių, Pa­ne­mu­nės, Kaz­liš­kių, Ro­kų 1, Ro­kų 2 gy­ven­to­jai.

Van­dens va­ly­mo pro­ce­sas pa­leis­tas pa­laips­niui. Da­lis filt­rų pra­dė­jo veik­ti dar me­tų pra­džio­je, ki­ti į sis­te­mą įjung­ti vė­liau. Šiuo me­tu va­ly­mo įran­ga baig­ta sustyguoti, ji jau vei­kia vi­su pa­jė­gu­mu, jų val­dy­mą iš ran­go­vų penk­ta­die­nį oficialiai pe­rė­mė „Kau­no van­de­nys“.

Van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai, ku­riuos įreng­ti „Kau­no van­de­nims“ at­siė­jo 6,8 mln. eu­rų, pa­de­da ja­me su­ma­žin­ti na­tū­ra­liai esan­tį man­ga­no ir ge­le­žies kie­kį. Kam to rei­kia?

Ok­si­duo­jan­tis mi­nė­tiems mik­roe­le­men­tams su­si­da­ro jun­gi­niai, ku­rie iš­krin­ta nuo­sė­do­mis. Šios de­šimt­me­čius kau­pė­si vamz­dy­nuo­se. Jos su­ky­la, kai paleidžiamas van­duo po pau­zių, kai lai­ki­nai bū­na už­da­ro­mos tam tik­ros vamzdynų at­kar­pos, pa­vyz­džiui, nau­jų var­to­to­jų pri­jun­gi­mui, dėl ava­ri­nių situacijų ar gy­ven­to­jams na­muo­se at­lie­kant re­mon­to dar­bus.

Teks luk­te­lė­ti

Vi­čiū­nų van­den­vie­tės van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai jau vei­kia vi­su tem­pu, ta­čiau ge­riau­sios įma­no­mos van­dens ko­ky­bės dar teks luk­te­lė­ti, nes rei­kia lai­ko išvalyti vamz­dy­nams, ypač ma­gist­ra­li­niams.

Iš van­den­vie­tės iš­te­ka itin ko­ky­biš­kas van­duo, ta­čiau jis te­ka per vamz­džius, ku­riuo­se nuo se­no yra pri­si­kau­pę nuo­sė­dų. Dėl to da­lis vamz­dy­nų kei­čia­mi, da­lį ban­do­ma pra­plau­ti. Per pus­me­tį, me­tus vamz­dy­nai pa­ma­žu bus iš­plau­ti ir, esant ge­res­nei van­dens ko­ky­bei, juo­se nuo­sė­dos ne­be­si­kaups ir van­duo nebesidrums.

Di­džiau­siais ge­ria­mo van­dens iš­tek­liais pa­si­žy­mi Pet­ra­šiū­nų van­den­vie­tė, kurioje van­dens va­ly­mo įren­gi­niai įreng­ti dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį.

„Prak­ti­ka ro­do, kad po metų–pusantrų pro­ble­mų dėl gy­ven­to­jus pa­sie­kian­čio van­dens ko­ky­bės la­bai su­ma­žė­ja“, – tei­gė R.Šuls­kus. Tad, vei­kiant van­dens gerinimo įren­gi­niams, kei­čiant ir va­lant vamz­dy­nus si­tua­ci­ja bus ga­lu­ti­nai suvaldyta ir Nau­ja­mies­ty­je, Šan­čiuo­se, kur van­dens ko­ky­bė pa­sta­rai­siais metais svy­ruo­da­vo daž­niau nei ki­tur.

De­šimt koš­tu­vų

Su­dė­tin­giau­sia pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo da­lis, kaip dės­tė ran­go­vo UAB „Ei­ge­sa“ di­rek­to­rius Ei­man­tas Ba­ra­vy­kas, bu­vo, kad vi­sos įren­gi­nių sta­ty­bos me­tu privalėjo už­tik­rin­ti ne­pert­rau­kia­mą van­dens tie­ki­mą Kau­no mies­to gy­ven­to­jams.

Ta­čiau tu­rė­da­mi so­li­džią pa­tir­tį bend­ro­vės at­sto­vai pui­kiai su­si­tvar­kė su užduotimis, sėk­min­gai įvyk­dė pro­jek­tą Vi­čiū­nų van­den­vie­tė­je ir pe­rė­jo dar­buo­tis į Kleboniškio van­den­vie­tę.

Abiem at­ve­jais bend­ro­vė lai­mė­jo šiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti „Kau­no vandenų“ skelb­tus kon­kur­sus.

Vi­čiū­nų van­den­vie­tei pa­rink­ta už­da­ra slė­gi­nė įren­gi­nių sis­te­ma. „Tai už­tik­ri­na pa­ti­ki­mes­nę ge­ria­mo­jo van­dens ap­sau­gą. Ga­li­ma kont­ro­liuo­ti ir pa­ti­ki­mai apsaugoti ob­jek­tą nuo ga­li­mos išo­rės tar­šos (bak­te­ri­jų, vabz­džių ler­vų) ar sąmoningų di­ver­si­jų, nes slė­gi­niuo­se už­da­ro ti­po įren­gi­niuo­se nė­ra tie­sio­gi­nio van­dens kon­tak­to su ap­lin­ka“, – tei­gė E.Ba­ra­vy­kas.

To­kio ti­po slė­gi­mi­nio va­ly­mo įren­gi­niai yra mo­der­nes­ni, sau­ges­ni ir efek­ty­ves­ni už at­vi­ro ti­po va­ly­mo įren­gi­nius, be to, grei­čiau pa­sta­to­mi ir pri­rei­kia ma­žiau vietos. Už­da­ri įren­gi­niai bus įreng­ti ir Kle­bo­niš­ky­je. Ten nu­ma­ty­ta pa­sta­ty­ti aštuonis koš­tu­vus.

Vi­čiū­nų van­den­vie­tė­je įreng­ta de­šimt koš­tu­vų, ku­rių val­dy­mo al­go­rit­mas vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tas. Di­des­nis vož­tu­vų skai­čius leis pa­di­din­ti ko­ky­biš­ko van­dens tiekimą pi­ko va­lan­do­mis.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ska­niau­sias – iš Ei­gu­lių

„Kau­no van­de­nų“ la­bo­ra­to­ri­jos ty­ri­mų duo­me­ni­mis, Ei­gu­lių van­den­vie­tė­je išgauto van­dens sko­ni­nės sa­vy­bės ir ki­ti pa­ra­met­rai yra vie­ni aukš­čiau­sių. Gerais ko­ky­bės pa­ra­met­rais pa­si­žy­mi ir van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius tu­rin­čio­je Pet­ra­šiū­nų van­den­vie­tė­je iš­gau­na­mas van­duo.

Ta­čiau Kle­bo­niš­ky­je ir Vi­čiū­nuo­se iš­gau­na­mą van­de­nį dar ga­li­ma pa­ge­rin­ti, mažinant ge­le­žies ir man­ga­no kie­kį. Vi­čiū­nuo­se tai jau da­ro­ma, Kle­bo­niš­ky­je ge­ri­ni­mo įren­gi­niai dar tik sta­to­mi.

Ti­ki­ma­si, kad dar­bai Kle­bo­niš­ky­je bus baig­ti po pu­sant­rų me­tų. Iš šios vandenvietės van­duo tie­kia­mas Ši­lai­nių, Do­mei­ka­vos ir vi­sos šiau­ri­nės mies­to da­lies gy­ven­to­jams.

Pa­bai­gus šias sta­ty­bas, Kau­no van­dens ge­ri­ni­mo pro­jek­tai bus lai­ki­nai už­baig­ti.

Kau­nui pa­si­se­kė dar ir dėl to, kad di­džiau­sios jo van­den­vie­tės – Pet­ra­šiū­nų ir Vi­čiū­nų – yra Ne­mu­no ba­sei­ne. Kal­bant apie Ast­ra­vo elekt­ri­nės, tie­sio­giai susijusios su Ne­ri­mi, ke­lia­mą ri­zi­ką už­terš­ti šią upę, Kau­nas ne­lik­tų be geriamojo van­dens. Mums pa­kak­tų dvie­jų mi­nė­tų van­den­vie­čių.

Per­nai „Kau­no van­de­nys“ iš­ga­vo ir var­to­to­jams pa­tie­kė 18,06 mln. kub. m vandens.

GALERIJA

 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
 • Kau­nie­čiams – dar ko­ky­biš­kes­nis ge­ria­ma­sis van­duo
Justinos Lasauskaitės nuotr.
Rašyti komentarą
Komentarai (11)

nuomonė

Jums vandenį patiekia kokybišką, Susitvarkykite vamzdynus,-dvokia nes vamzdžiai seni, apaugę Butus privatizavote ,tai ir rūpinkitės . Kai renovuoja namus beveik niekas nenori keisti vamzdynus.

oij jūs pagyrūnai,melagiai

Šlainiuose net baltas nuo kalkių iš krano bėga vanduo,o kavinukas po dviejų kartų virimo,tenka su citrinos rūgštim kalkint,nesuprantu ką jūs čia pezat? Ištisai galim gerti tik virintą,o kartais iš krano bėga smirdantis,pažaliavęs tarsi iš varlyno bėga...eikit ,eikit pagyrūnai jūs...

Anoms

Kiekvieną naktį, kol kauniečiai miega, Visvaldas stato ir gražina miestą...
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS