Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą | Diena.lt

RES­PUB­LI­KI­NĖ KLAI­PĖ­DOS LI­GO­NI­NĖ PA­CIEN­TAMS GRĄ­ŽI­NA SVEI­KA­TĄ

  • 21

Ar­tė­jant me­tų san­dū­rai įpras­ta ap­žvelg­ti nuei­nan­čius me­tus, pa­si­džiaug­ti nu­veik­tais dar­bais ir įver­tin­ti gal­būt net il­ges­nio įdir­bio pa­rei­ka­la­vu­sius už­mo­jus. Per pa­sta­rą­jį dešimtme­tį Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė ge­ro­kai pa­si­kei­tė, įneš­da­ma nau­jų vė­jų ir į uos­ta­mies­čio gy­ve­ni­mą bei ar­chi­tek­tū­rą.

Pa­sie­ki­mų – daug ir įvai­rių

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė – vie­na di­džiau­sių Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­je dar­buo­ja­si dau­giau kaip 1 300 me­di­kų ir ki­tų dar­buo­to­jų, vei­kia 24 sta­cio­na­ro sky­riai, taip pat at­ski­ri pa­da­li­niai ir fi­lia­lai vi­sa­me Klai­pė­dos mies­te ir už jo ri­bų.

Kuo šie me­tai bu­vo ypa­tin­gi li­go­ni­nės sky­riams, pa­da­li­niams ir jų dar­buo­to­jams?

„Praė­ję me­tai bu­vo sta­bi­lūs ir dar­bin­gi. Sta­cio­na­re gy­dy­ta dau­giau kaip 20 tūkst. pa­cien­tų, at­lik­ta dau­giau kaip 12 tūkst. ope­ra­ci­jų; kon­sul­ta­ci­niuo­se pa­da­li­niuo­se su­teik­ta 350 tūkst. am­bu­la­to­ri­nių gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jų. 

To­kie pa­cien­tų srau­tai įro­do, kad esa­me ži­no­mi ir rei­ka­lin­gi, o re­gio­no gy­ven­to­jai aukš­tai ver­ti­na mū­sų li­go­ni­nės me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­ją, iš­ty­ri­mo ir gy­dy­mo ga­li­my­bes, ir no­riai ren­ka­si svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas mū­sų įstai­go­je.

Di­de­li pa­cien­tų srau­tai ir tei­kia­mų pa­slau­gų skai­čius, taip pat nuo­la­ti­nis veik­los efek­ty­vu­mo sie­ki­mas ir praė­ju­siais me­tais už­tik­ri­no sta­bi­lią įstai­gos fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją. 

To­dėl tu­rė­jo­me ga­li­my­bes ge­rin­ti įstai­gos inf­rast­ruk­tū­rą, įsi­gy­ti nau­jos, mo­der­nios me­di­ci­nos įran­gos. Ka­dan­gi di­džiau­sias įstai­gos tur­tas yra jos dar­buo­to­jai, la­bai džiu­gu, jog ga­lė­jo­me pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus: gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­joms jie pa­di­dė­jo 20 pro­c., ki­tam per­so­na­lui – 10 pro­c.

Taip pat rei­kia pa­si­džiaug­ti, jog mū­sų li­go­ni­nę ge­rai ver­ti­na ne tik pa­cien­tai, bet ir jau­nie­ji me­di­kai: kaip ir kas­met, per­nai ko­lek­ty­vą pa­pil­dė virš dvi­de­šim­ties nau­jų įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų, tiek pat nau­jų slau­gy­to­jų.

Įs­tai­ga pa­ti ak­ty­viai da­ly­va­vo ren­gi­ant me­di­kus: ji yra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to re­zi­den­tū­ros ba­zė, 

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­tų pra­kti­kos ba­zė.

Kas­met prii­ma­me pra­kti­kai po ke­lias­de­šimt slau­gos spe­cia­ly­bės stu­den­tų, jau­nų­jų gy­dy­to­jų in­ter­nų ir re­zi­den­tų, jie su­si­pa­žįs­ta su įstai­ga, jos tra­di­ci­jo­mis, dar­bo kul­tū­ra, to­dėl ne­keista, kad, bai­gę stu­di­jas, pa­gei­dau­ja dirb­ti mū­sų li­go­ni­nė­je. To­kie pro­ce­sai už­tik­ri­na sklan­džią kar­tų kai­tą, for­muo­ja stip­rų ko­lek­ty­vą, ku­ria­me su­si­lie­ja jau­nys­tė ir pa­tir­tis, ir tai yra vie­nas iš sėk­mės ga­ran­tų“, – sa­kė Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ro­mal­das Sa­ka­laus­kas.

Pil­vo ir en­dos­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos sky­riu­je:

• chi­rur­gai be­ne pir­mie­ji uos­ta­mies­ty­je ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je la­pa­ros­ko­pi­nes on­ko­lo­gi­nes skran­džio ir sto­rų­jų žar­nų, nu­tu­ki­mo ope­ra­ci­jas pra­dė­jo at­lik­ti, nau­do­da­mie­si 3D tech­no­lo­gi­jo­mis – vaiz­do mo­ni­to­riu­je ste­bė­da­mi tri­ma­tį vaiz­dą;

• gy­dy­to­jai Al­gir­das Ka­si­liaus­kas ir Mig­lė Sta­ky­tė, ope­ruo­da­mi krū­ties vė­žiu ser­gan­čias pa­cien­tes, pir­mie­ji Lie­tu­vo­je ėmė tai­ky­ti nau­jau­sią krū­ties at­kū­ri­mo bū­dą iš sa­vų au­di­nių – mi­ni to­ra­ko­dor­sa­li­niu lo­pu kar­tu su rie­ba­lų per­so­di­ni­mu.

Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je:

• gy­dy­to­jas Ig­nas Riau­ba pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je at­li­ko vi­so rie­šo są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas art­ro­ze ser­gan­tiems pa­cien­tams;

• įsi­sa­vin­tas ir pra­dė­tas tai­ky­ti stam­bių­jų są­na­rių art­ro­zės, ki­tų de­ge­ne­ra­ci­nių su­si­rgi­mų gy­dy­mas ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis, iš­skir­to­mis iš pa­ties pa­cien­to rie­ba­li­nio au­di­nio. Pir­mą­sias pro­ce­dū­ras at­li­ko sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ma­čiu­lis;

• gy­dy­to­jas Min­dau­gas Grik­šas per me­tus at­li­ko apie 20 klu­bo są­na­rio art­ros­ko­pi­jų – šios ope­ra­ci­jos te­bė­ra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je.

Au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų sky­riu­je:

• įsi­gy­ta nau­ja ope­ra­ci­nė vi­deoen­dos­ko­pi­nė sis­te­ma, ku­ri pa­ge­ri­na vi­zua­li­za­ci­ją ope­ra­ci­jos me­tu ir už­tik­ri­na ge­res­nius ope­ra­ci­jų re­zul­ta­tus;

• pra­dė­tos en­dos­ko­pi­nės oto­chi­rur­gi­nės au­sų ope­ra­ci­jos, ku­rios at­lie­ka­mos be išo­ri­nio pjū­vio, kom­bi­nuo­jant mik­ros­ko­pi­nę ir en­dos­ko­pi­nę tech­ni­ką, to­dėl lei­džia pa­ma­ty­ti de­ta­les­nį bei pla­tes­nį ope­ra­ci­jos vaiz­dą, tad jos re­zul­ta­tai bū­na kur kas ge­res­ni;

• pra­dė­tos at­lik­ti dak­rio­cis­to­ri­nos­to­mi­jos ope­ra­ci­jos, pa­de­dan­čios at­sta­ty­ti aša­rų nu­te­kė­ji­mą iš aša­rų mai­še­lio į no­sį, kai su­trin­ka no­sies – aša­rų la­ta­ko praei­na­mu­mas ir funk­ci­ja.

Uro­lo­gi­jos sky­riu­je:

• tę­sia anks­čiau pra­dė­tus dar­bus – at­lie­ka­mos di­de­lės apim­ties on­ko­lo­gi­nės uro­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos, vys­to­ma la­pa­ros­ko­pi­nė ir en­dos­ko­pi­nė uro­lo­gi­ja;

• mi­ni­ma­liai in­va­zy­viais me­to­dais diag­no­zuo­ja­ma ir gy­do­ma šla­pi­mo ta­kų ak­men­li­gė ir šla­pi­mo ne­lai­ky­mas.

Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je:

• at­nau­jin­ta bei ge­ro­kai pa­to­bu­lin­ta per­stemp­li­nei echos­ko­pi­jai nau­do­ja­ma įran­ga, ku­ri pa­leng­vi­na pa­cien­tų po­jū­čius per ty­ri­mą;

• ins­ta­lia­vus nau­ją įran­gą, pra­dė­ti nau­ji ty­ri­mai – šir­dies krū­vio echos­ko­pi­ja.

Pul­mo­no­lo­gi­jos ir aler­go­lo­gi­jos sky­riu­je:

• pra­dė­tos at­lik­ti nau­jos in­ter­ven­ci­nės pro­ce­dū­ros: transb­ron­chi­nės biop­si­jos in­ters­ti­ci­nėms li­goms ir pe­ri­fe­ri­niam plau­čių vė­žiui diag­no­zuo­ti, en­dob­ron­chi­nis krau­ja­vi­mo iš plau­čių stab­dy­mas;

• įsi­gy­ta mo­der­ni įran­ga, ku­ria at­lie­ka­mos krio­biop­si­jos – tiks­liai cent­ri­nio plau­čių vė­žio ir ki­tų en­dob­ron­chi­nių pa­ki­ti­mų diag­nos­ti­kai.

Die­nos chi­rur­gi­jos cent­re:

• per me­tus at­lik­ta be­veik 2 tūks­tan­čiai ope­ra­ci­jų, ypač pa­dau­gė­jo vei­do-žan­di­kau­lių, bend­ro­sios chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­jų;

• įsi­gy­ta mo­der­ni la­ze­ri­nė įran­ga, ku­ria pra­dė­tos at­lik­ti ma­žai in­va­zi­nės he­mo­ro­ji­nių maz­gų gy­dy­mo ope­ra­ci­jos;

• pra­dė­jo dirb­ti nau­ji gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai: chi­rur­gai, uro­lo­gas, gi­ne­ko­lo­gė, en­dok­ri­no­lo­gė, echos­ko­puo­to­ja;

• ati­da­ry­ta Puo­džių kli­ni­ka, ku­rio­je vei­kia Aler­gi­nių ir imu­ni­nių li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo die­nos sta­cio­na­ras.

Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je (Tai­kos pr. 103):

• gy­dy­to­jų ko­man­dą pa­pil­dė nau­ji spe­cia­lis­tai: uro­lo­gai, gi­ne­ko­lo­gas, der­ma­to­lo­gė, gast­roen­te­ro­lo­gė;

• įsi­gy­tas mo­der­nus dio­di­nis la­ze­ris, ku­riuo at­lie­ka­mos krau­ja­gys­li­nių da­ri­nių, vei­do rau­do­nio, pig­men­ti­nių dė­mių, plau­kų ša­li­ni­mo ir ki­tos der­ma­to­lo­gi­nės pro­ce­dū­ros.

Kon­sul­ta­ci­nė­ję po­lik­li­ni­ko­je (Herkaus Man­to g. 49):

• pra­dė­jo dirb­ti nau­ji gy­dy­to­jai ir ki­ti spe­cia­lis­tai: rea­bi­li­to­lo­gė, trau­ma­to­lo­gai, reu­ma­to­lo­gė, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai, ma­sa­žuo­to­jas;

• įsi­gy­ta nau­ja diag­nos­ti­nė me­di­ci­nos įran­ga, taip pat nau­ji apa­ra­tai ir prie­mo­nės, skir­tos rea­bi­li­ta­ci­nėms, ki­ne­zi­te­ra­pi­nėms, er­go­te­ra­pi­nėms pro­ce­dū­roms;

• įreng­tos nau­jos ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lės.

Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­le:

• va­do­vau­jan­tis PSO (Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos) nau­jau­sio­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, pra­dė­tas nau­do­ti itin grei­tas ir tiks­lus ty­ri­mas tu­ber­ku­lio­zės mi­ko­bak­te­ri­jai ir jos jaut­ru­mui an­ti­tu­ber­ku­lio­zi­niams vais­tams nu­sta­ty­ti;

• pra­dė­ti nau­do­ti nau­ji an­ti­tu­ber­ku­lio­zi­niai vais­tai ir nau­jos jų sky­ri­mo me­to­di­kos at­spa­rių tu­ber­ku­lio­zės for­mų gy­dy­mui;

• kont­ro­liuo­jant prieš­tu­ber­ku­lio­zi­nių vais­tų ša­luti­nį po­vei­kį, įdieg­tas ino­va­ty­vus akių dug­no ty­ri­mo me­to­das, kai spe­cia­lia ka­me­ra už­fik­suo­tus ir in­ter­ne­tu per­duo­tus vaiz­dus nuo­to­li­niu bū­du ver­ti­na ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se dir­ban­tys gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gai;

• ieš­kant bū­dų, kaip už­tik­rin­ti tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mą am­bu­la­to­ri­nį gy­dy­mą ir iš­veng­ti pro­ble­mos, kai da­lis pa­cien­tų pirma lai­ko nu­trau­kia gy­dy­mą, fi­lia­le įdieg­ta nau­jo­vė – pa­cien­to pa­to­gu­mui jo kas­die­nį vais­tų su­var­to­ji­mą slau­gy­to­ja ste­bi nuo­to­li­niu bū­du kom­piu­te­rio (plan­še­tės, mo­bi­laus te­le­fo­no) ek­ra­ne per „Sky­pe“ pro­gra­mė­lę.

Psi­chiat­ri­jos fi­lia­le:

• psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čių pa­cien­tų gy­dy­mui nau­do­ja­ma mo­der­ni įran­ga: elekt­roim­pul­si­nės te­ra­pi­jos, transk­ra­ni­ji­nės mag­ne­ti­nės sti­mu­lia­ci­jos apa­ra­tai, mul­ti­sen­so­ri­nės te­ra­pi­jos įran­ga ir kt.;

• ūmios psi­chiat­ri­jos sky­riu­je ma­nia­ki­nių būk­lių gy­dy­mui pra­dė­tas tai­ky­ti „oran­ži­nių aki­nių“ me­to­das – Nor­ve­gi­jos moks­li­nin­kų pa­siū­ly­tas bū­das nu­ra­min­ti su­jau­din­tą pa­cien­tą be fi­zi­nio su­var­žy­mo;

• be tra­di­ci­nio gy­dy­mo vais­tais, pla­čiai ir sėk­min­gai tai­ko­mos ne­me­di­ka­men­ti­nio gy­dy­mo for­mos: psi­cho­te­ra­pi­ja, er­go­te­ra­pi­ja, mu­zi­kos, šo­kio, poe­zi­jos, dai­lės, smė­lio te­ra­pi­jos;

• gra­žia tra­di­ci­ja die­nos sta­cio­na­ro pa­cien­tams ta­po iš­vy­kos, eks­kur­si­jos į mies­to mu­zie­jus, dai­lės ga­le­ri­jas, dai­li­nin­kų kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves ir pan., kar­tu su pa­žin­ti­nė­mis-edu­ka­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis;

• fi­lia­las ta­po LSMU psi­chiat­ri­jos spe­cia­ly­bės re­zi­den­tū­ros ba­ze ir da­ly­vau­ja jau­nų­jų gy­dy­to­jų ren­gi­mo pro­ce­se.

Pri­kė­lė nau­jam gy­ve­ni­mui

Praė­ju­sie­ji me­tai Res­pub­li­ki­nei Klai­pė­dos li­go­ni­nei bu­vo neei­li­niai – su­ka­ko 85 me­tai nuo li­go­ni­nės įkū­ri­mo. 1933-iasiais pra­dė­ju­si veik­lą sa­vo is­to­ri­nia­me „lop­šy­je“ – Vil­ties ir S.Nė­ries gat­vių san­kry­žo­je, li­go­ni­nė nuė­jo su­dė­tin­gą ke­lią per anek­si­jas ir oku­pa­ci­jas, ka­rą ir po­ka­rį, so­viet­me­tį ir at­kur­tos vals­ty­bės laik­me­tį.

„Bū­da­mi tar­si vi­sų mies­to gy­dy­mo įstai­gų pra­mo­tė, esa­me neat­sie­ja­ma Klai­pė­dos mies­to is­to­ri­jos, kul­tū­ros, ar­chi­tek­tū­ros da­lis, ir tai įpa­rei­go­ja. Mū­sų pa­sta­tai iš­si­dės­tę įvai­rio­se Klai­pė­dos se­na­mies­čio vie­to­se, to­dėl tie­siog pri­va­lo­me tin­ka­mai rep­re­zen­tuo­ti ir puo­se­lė­ti tą is­to­ri­nį, kul­tū­ri­nį ir ar­chi­tek­tū­ri­nį pa­vel­dą“, – ma­no li­go­ni­nės va­do­vas R.Sa­ka­laus­kas.

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė kas­met gra­žė­ja ir kles­ti, o jai pri­klau­san­tys pa­sta­tai puo­šia uos­ta­mies­čio vei­dą, džiu­gin­da­mi ne tik pa­cien­tus, bet ir vi­sus mies­te­lė­nus bei mies­to sve­čius.

Puo­džių ir Bokš­tų gat­vių pa­sta­tų komp­lek­sas, kur da­bar įsi­kū­ręs Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ras ir Puo­džių kli­ni­ka, bu­vo vir­tęs griu­vė­siais. Prieš 200 me­tų pa­sta­ty­ta­me pirk­lio na­me so­viet­me­čiu vei­kė ka­ro li­go­ni­nė, o vė­liau pa­sta­tai bu­vo ap­leis­ti ir pa­lik­ti li­ki­mo va­liai.

Da­bar vi­di­nio kie­mo pa­sta­te įreng­tas Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro ope­ra­ci­nių kor­pu­sas, o vi­siš­kai re­konst­ruo­ta­me Puo­džių kli­ni­kos pa­sta­te vis­kas at­kur­ta pa­gal iš­li­ku­sias au­ten­tiš­kas de­ta­les, iš­sau­go­ti grakš­tūs ąžuo­li­niai sraig­to for­mos laip­tai, pa­grin­di­nes du­ris puo­šian­čios liū­tų gal­vos, se­no­sios lan­gi­nių konst­ruk­ci­jos.

Į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gist­rą įtrauk­tas pa­sta­tas nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tas Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės pa­stan­go­mis.

Anot Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro va­do­vės Sva­jos Kund­ro­tie­nės, šian­dien šis pa­sta­tas – lyg do­va­na mies­tui ir jo bend­ruo­me­nei.

Tai pa­tvir­ti­na ir šio cent­ro pa­cien­tų reak­ci­ja – jie jau­čia­si lyg atė­ję į mu­zie­jų ar šven­to­vę. Į pa­sta­tą ve­dan­tys laip­tai yra ta­pę mėgs­ta­ma jau­na­ve­džių ir tu­ris­tų fo­tog­ra­fa­vi­mo­si vie­ta.

Iš­sau­go­ta is­to­ri­nė pa­skir­tis

Tai ne pir­ma­sis li­go­ni­nės re­no­vuo­tas is­to­ri­nis ar­chi­tek­tū­ri­nis ob­jek­tas. Prieš de­šimt­me­tį at­nau­jin­tas Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos se­na­sis pa­sta­tas Herkaus Man­to gat­vė­je – XX am­žiaus pra­džio­je pa­sta­ty­tas gy­dy­to­jo gy­ve­na­ma­sis na­mas ir kli­ni­ka.

Pas­ta­tas bu­vo ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­tas, ja­me taip pat iš­sau­go­ti ori­gi­na­lūs in­ter­je­ro ele­men­tai – puoš­nūs me­di­niai laip­tai, di­de­lis spal­vo­tas laip­ti­nės vit­ra­žas. 

Da­bar ja­me gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai.

„Iš­sau­go­ta ne tik na­mo pa­skir­tis. At­si­nau­ji­nęs tiek vi­du­mi, tiek išo­re, Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos is­to­ri­nis pa­sta­tas vie­na­reikš­miš­kai svar­bus ne tik įstai­gos bet ir bend­ram mies­to įvaiz­džiui. Juk sa­ko­ma, jog pa­si­tin­ka­me pa­gal rū­bą, pa­ly­di­me pa­gal pro­tą. Tai ne­lie­ka ne­pas­te­bė­ta ir pa­cien­tų. Jie la­bai džiau­gia­si po­ky­čiais, nes vi­sa­da ma­lo­nu ap­si­lan­ky­ti jau­kio­je ir gra­žio­je gy­dy­mo įstai­go­je“, – pa­sa­ko­jo Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos va­do­vė Gra­ži­na Maž­ri­mie­nė.

Ne­be­li­ko se­no­jo įvaiz­džio

Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos fi­lia­lo re­konst­ruk­ci­ja taip pat įne­šė nau­jų spal­vų į mies­to ur­ba­nis­ti­nį pei­za­žą – Bal­ti­kal­nio ir Ban­gų gat­vių kvar­ta­le įsi­kū­ręs pa­sta­tų komp­lek­sas šian­dien la­bai to­li nuo to se­no įvaiz­džio, kad to­kio po­bū­džio gy­dy­mo įstai­ga bū­ti­nai tu­ri bū­ti niū­rių spal­vų pa­sta­tas su spyg­liuo­to­mis tvo­ro­mis ir gro­tuo­tais lan­gais.

Po re­konst­ruk­ci­jos pa­si­kei­tė ne tik pa­sta­tų iš­vaiz­da, bet su­tvar­ky­ta ir ap­lin­ka, har­mo­nin­gai įsi­lie­jan­ti į se­na­mies­čio sti­lių.

Šis uos­ta­mies­čio kam­pe­lis, dar vi­sai ne­se­niai kė­lęs niū­rias aso­ci­ja­ci­jas, šian­dien kar­tu su ne­to­lie­se at­nau­jin­tais alaus da­ryk­los ir vieš­bu­čio pa­sta­tais tam­pa nau­ja pa­trauk­lia vie­ta mies­te­lė­nams ir tu­ris­tams.

Vaiz­das – lyg iš at­vi­ru­ko

Pu­šy­ne, pa­ke­liui prie jū­ros, iš to­lo bal­tuo­ja li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­las. Klai­pė­die­čių pa­mėg­to poil­sio par­ko kai­my­nys­tė­je įsi­kū­rę pa­sta­tai bei jų ap­lin­ka nuo­lat tvar­ko­ma: išas­fal­tuo­tas pri­va­žia­vi­mas, nu­ties­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­ke­liai pa­cien­tams ir jų lan­ky­to­jams, įreng­tas ap­švie­ti­mas, pa­sta­ty­ti suo­le­liai, ap­lin­ką puo­šia gė­lių klom­bos, tad fi­lia­lo dar­buo­to­jai, pa­cien­tai ir lan­ky­to­jai džiau­gia­si jau­kia ir tvar­kin­ga ap­lin­ka.

„Vaiz­das pro lan­gą ir su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, ypač va­ka­re, įsi­jun­gus lau­ko ap­švie­ti­mui, pas mus – lyg iš at­vi­ru­ko. At­ro­do, lyg bū­tu­me sa­na­to­ri­jo­je, o ne li­go­ni­nė­je“, – džiau­gia­si Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­lo pa­cien­tai ir me­di­kai.

Bal­tu­ma švy­ti se­na­sis is­to­ri­nis li­go­ni­nės pa­sta­tas S.Nė­ries gat­vė­je, tar­pu­ka­rio Klai­pė­do­je ma­din­gos bau­hau­zo ar­chi­tek­tū­ros sti­liaus pa­vyz­dys.

Kar­tu su gre­ta esan­čiais, įvai­riais li­go­ni­nės veik­los lai­ko­tar­piais iš­ki­lu­siais kor­pu­sais, jis or­ga­niš­kai su­si­lie­ja į vie­ną komp­lek­są, ir tar­si sim­bo­li­zuo­ja vi­są de­vin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­čios gy­dy­mo įstai­gos rai­dą, kur tra­di­ci­jos su­si­pi­na su mo­der­nu­mu.

Akį džiu­gi­na kruopš­čiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai, puo­se­lė­ja­ma ap­lin­ka, ku­rią puo­šia uos­ta­mies­čio me­ni­nin­kų dar­bai. Baig­tas sta­ty­ti ir nau­jau­sias mo­der­nus li­go­ni­nės kor­pu­sas, nea­be­jo­ti­nai su­tei­kian­tis nau­jų ak­cen­tų ir po­stū­mių to­les­nei sėk­min­gai li­go­ni­nės veik­lai.

GALERIJA

  • Virs­mas: šian­dien Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ras ir Puo­džių  kli­ni­ka ne­bep­ri­me­na se­no ap­leis­to pa­sta­to.
  • Praei­tis: Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos se­na­sis pa­sta­tas  Herkaus Man­to gat­vė­je – XX a. pra­džio­je pa­sta­ty­tas gy­dy­to­jo  gy­ve­na­ma­sis na­mas ir kli­ni­ka.
  • Įvaiz­dis: Psi­chiat­ri­jos fi­lia­las po re­konst­ruk­ci­jos ta­po  pa­trauk­liu ir švie­siu pa­sta­tu, pa­neig­da­mas vi­sus mi­tus apie to­kio po­bū­džio li­go­ni­nes.
  • Švy­ti: Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­le pa­cien­tai gy­do­si ga­na il­gai, tad itin svar­bi jau­ki ir tvar­kin­ga ap­lin­ka.
  • Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą
Rašyti komentarą
Komentarai (21)

professor )

lietuvoje medicina bando pakeisti su psichiatrija..nes prosto neuztenka gydyti..psichiatrija tai pseudomokslas, psichiatrai ne gydytojai, o psichologai tuo labiau..psicholochas psichoterapeutas, tai isvis kas?? ka jis ismano apie tai kai psmegenys veikia? ka jis ismano api epsichikos patologijas...lietuvoje gydytoju nebeliko , liko tik psichiatrai , psicholohai ir kiti avantiuristai..kurie 2 + 2 sudeti nesugeba.

paciente

Ilmai na reikia dziaugtis kad yra dar norincio dirbti jaunimo uz grasius ....ir Jusu ponia issilavinimu labai suabejociau ,kad taip vadinate dirbancius zmones....jokios pagarbos....

močiutė

oi, nereikia....nebenoriu ten pakliūti....
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS