Kad vo­nios kam­ba­rys virs­tų tik­ra SPA oa­ze | Diena.lt

KAD VO­NIOS KAM­BA­RYS VIRS­TŲ TIK­RA SPA OA­ZE

Tam, kad vo­nios kam­ba­rys at­ro­dy­tų lyg iš in­ter­je­ro žur­na­lų pus­la­pių, tik­rai ne­bū­ti­na sam­dy­tis pro­fe­sio­na­laus di­zai­ne­rio ar iš­leis­ti ke­tur­ženk­lių pi­ni­gų su­mų. Štai ke­lios idė­jos, kaip be di­džiu­lių in­ves­ti­ci­jų ar pa­stan­gų su­teik­ti sa­vo vo­niai nau­ją vaiz­dą, kad ši tap­tų tik­ra ra­my­bės ir at­si­pa­lai­da­vi­mo oa­ze.

Bu­te­liu­kai mui­lui, dė­že­lės ir ki­ti ak­se­sua­rai

Vo­nios ak­se­sua­rai ga­li pa­si­ro­dy­ti tik­ra smulk­me­na, ta­čiau sko­nin­gai pa­rink­ti ir su­de­rin­ti, jie tik­rai ga­li pa­keis­ti jū­sų vo­nios kam­ba­rio vaiz­dą. Tad to­kie da­ly­kai kaip mui­li­nės, dė­že­lės va­tai ir ki­toms smulk­me­noms ar bu­te­liu­kai kre­mams – tik­rai svar­būs. Iš me­ta­lo pa­ga­min­ti šie ak­se­sua­rai su­teiks mo­der­nu­mo, stik­li­niai – leng­vu­mo ir tvar­kos po­jū­tį. Be to, tai pui­kus spren­di­mas, kai ne­no­ri­te vo­nios už­grioz­din­ti skir­tin­gos iš­vaiz­dos ir dy­džio mui­lo, kre­mų bei ki­tų kos­me­ti­kos prie­mo­nių bu­te­liu­kais.

Kė­dė ar sta­le­lis

Tin­ka­mai pa­rink­tas sta­le­lis ar kė­dė ga­li tap­ti ne tik funk­cio­na­liu vo­nios bal­du, bet ir pui­kia in­ter­je­ro de­ta­le. Jei la­biau mėgs­ta­te mo­der­nų sti­lių, rin­ki­tės pa­ga­min­tus iš stik­lo ar me­ta­lo, o me­di­niai ar pin­ti bal­dai su­teiks leng­vu­mo, jau­ku­mo. Vo­nios sta­le­lis – pui­ki vie­ta pa­si­dė­ti kny­gą ar tau­rę šam­pa­no, kai po il­gos die­nos jė­gas nu­spren­džia­te at­gau­ti gu­lė­da­mi vo­nio­je, o kė­dė – tik­ras iš­si­gel­bė­ji­mas, kai tu­ri­te pa­si­da­ry­ti iš­ties daug lai­ko rei­ka­lau­jan­tį ma­kia­žą.

Vo­nios bur­bu­lai, drus­kos ir sti­lin­gai at­ro­dan­tis mui­las

Šie daik­tai ne tik ska­niai kve­pia ir pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, bet ga­li tap­ti tik­ru jū­sų vo­nios pa­puo­ša­lu. Spal­vin­gus vo­nios bur­bu­lus su­dė­ki­te, o vo­nios drus­ką su­ber­ki­te į di­de­lius stik­li­nius in­dus su dang­čiu ir jie tik­rai pa­puoš jū­sų vo­nią. Mui­lą pa­si­rin­ki­te ne tik ska­niai kve­pian­tį, bet ir gra­žios iš­vaiz­dos, spal­vin­gą. At­ro­do, tai ma­žos de­ta­lės, bet jos ne ma­žiau svar­bios ar džiu­gi­nan­čios šir­dį!

Ko­ky­biš­ki rankš­luos­čiai, cha­la­tai

Šiems daik­tams ne­ver­tė­tų tau­py­ti. Įsi­gy­ti minkš­tu­čiai ir ko­ky­biš­kų me­džia­gų cha­la­tai bei rankš­luos­čiai, tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi, tar­naus ne vie­nus me­tus, ir kiek­vie­ną kar­tą į juos su­si­sup­da­mi jau­si­te ma­lo­nu­mą. Tvar­kin­gai su­lanks­ty­tos ei­lės rankš­luos­čių ga­li taip pat tap­ti ir vo­nios in­ter­je­ro de­ta­le, tad tik­rai ne­bū­ti­na jų slėp­ti spin­to­je. Pui­ki al­ter­na­ty­va šil­tiems med­vil­ni­niams cha­la­tams, ku­rie tam­pa tik­ru iš­si­gel­bė­ji­mu šaltuoju se­zo­nu, yra iš šil­ko pa­siū­ti vo­nios dra­bu­žiai. Pra­ban­gus šil­ki­nis cha­la­tas ga­li tap­ti vie­nu mėgs­ta­miau­sių jū­sų va­sa­ri­nių dra­bu­žių, skir­tų dė­vė­ti na­muo­se.

Au­ga­lai

Tin­ka­mai pa­rink­tas au­ga­las – vie­na ge­riau­sių sti­liaus de­ta­lių, pa­gy­vin­sian­čių jū­sų vo­nios kam­ba­rį. Or­chi­dė­jos su­teiks pra­ban­gos įspū­dį, tie­siog va­zo­je pa­merk­ta puokš­tė gė­lių – ro­man­tiš­ku­mo ir va­sa­ros dvelks­mo, o di­de­li ža­lie­ji la­pi­niai au­ga­lai pa­da­rys jū­sų vo­nią eg­zo­tiš­kes­nę, pri­me­nan­čią Azi­jos ša­lių SPA. Be to, vo­nios kam­ba­rys – pui­ki vie­ta eg­zo­tiš­kiems au­ga­lams, mėgs­tan­tiems drėg­mę.

Sti­lin­gas ap­švie­ti­mas

Pra­ban­gos ir iš­skir­ti­nu­mo vo­nios kam­ba­riui tik­rai su­teiks tin­ka­mas ap­švie­ti­mas. Ma­žo­mis lem­pe­lė­mis įrė­min­tas veid­ro­dis su­kurs Ho­li­vu­do žvaigž­dės gri­mo kam­ba­rio įspū­dį, aukš­tas šil­tų spal­vų tor­še­ras su­kurs jau­kią at­mos­fe­rą, o sie­ty­nas iš kris­ta­lų tik­rai pri­vers iš su­si­ža­vė­ji­mo aikš­čio­ti vi­sus, užė­ju­sius į jū­sų vo­nios kam­ba­rį.

Žva­kės

Vo­nios kam­ba­rys, sken­din­tis žva­kių švie­so­je, ne­bū­ti­nai tu­rė­tų aso­ci­juo­tis su Va­len­ti­no die­nos va­ka­ru dviem. Žva­kės, ži­no­ma, su­ku­ria ro­man­tiš­ką at­mos­fe­rą, ta­čiau taip pat ga­li tap­ti sti­lin­gu vo­nios ak­se­sua­ru. Ori­gi­na­lu­mo jū­sų vo­nios kam­ba­riui tik­rai su­teiks žva­kės, iš­lie­tos stik­li­niuo­se va­zo­nuo­se ar įvai­rių for­mų žva­ki­dė­se. Pui­kus spren­di­mas no­rin­tie­siems vo­nio­je pa­si­jus­ti tar­si pra­ban­gia­me SPA sa­lo­ne – aro­ma­ti­nės žva­kės. Pa­si­rin­ki­te mėgs­ta­mo kva­po ir mė­gau­ki­tės vo­nios ma­lo­nu­mais, o blau­sus žva­kių ap­švie­ti­mas tik­rai pa­dės at­si­pa­lai­duo­ti po il­gos dar­bo die­nos.

Pin­ti bal­dai ir krep­šiai

Pin­ti bal­dai – la­bai ge­ras spren­di­mas, kai bal­dams ne­no­ri­te iš­leis­ti didelių su­mų, ta­čiau no­ri­te sti­lin­go ir funk­cio­na­laus daik­to su­si­dė­ti skal­bi­niams, rankš­luos­čiams ar kos­me­ti­kai. Di­džiau­sias to­kių bal­dų pra­na­šu­mas – leng­vu­mas. Jie neužg­rioz­dins vo­nios kam­ba­rio, net jei jis ir nė­ra di­de­lis. Be to, pin­ti bal­dai pri­mins ato­sto­gas, su­teiks jau­ku­mo ir va­sa­riš­kos nuo­tai­kos.

GALERIJA

  • Kad vo­nios kam­ba­rys virs­tų tik­ra SPA oa­ze
  • Kad vo­nios kam­ba­rys virs­tų tik­ra SPA oa­ze
  • Kad vo­nios kam­ba­rys virs­tų tik­ra SPA oa­ze
  • Kad vo­nios kam­ba­rys virs­tų tik­ra SPA oa­ze
Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS