Seimas atmetė siūlymą leisti rinkimų stebėtojams filmuoti asmenis be sutikimo | Diena.lt

SEIMAS ATMETĖ SIŪLYMĄ LEISTI RINKIMŲ STEBĖTOJAMS FILMUOTI ASMENIS BE SUTIKIMO

Seimas atmetė opozicinių „valstiečių“ siūlymą leisti rinkimų stebėtojams filmuoti asmenis ir neturint jų sutikimo.

Už tokią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovų pateiktą Rinkimų kodekso pataisą šią savaitę balsavo 32 parlamentarai, o 34 buvo prieš ir 20 susilaikė.

Projektą pristatęs „valstietis“ Gintautas Kindurys sakė, kad dėl dabartinės tvarkos, kai norint filmuoti rinkėjus reikia gauti jų sutikimą, stebėtojams yra sudėtinga užfiksuoti pažeidimus.

„Rin­ki­mų ste­bė­to­jui nė­ra ga­li­my­bės nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir nu­fil­muo­ti ga­li­mo rin­ki­mų pa­žei­di­mo, nes prieš tai ste­bė­to­jas tu­ri gau­ti to ga­li­mo pa­žei­dė­jo su­ti­ki­mą. Aki­vaiz­du, kad, pa­pra­šius no­ri­mo nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti as­mens su­ti­ki­mo, jo ne­bus gau­ta. Tai­gi, taip yra už­ker­ta­mas ke­lias už­fik­suo­ti pa­žei­di­mą ir nė­ra ga­li­my­bės įro­dy­ti tą nusižengimą“, – pristatydamas projektą sakė G. Kindurys.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovė Rita Tamašunienė teigė, kad leidimas filmuoti be sutikimo sukels nepatogumų žmonėms, ypač balsuojantiems namuose.

„Ir taip žmo­nės, ku­rie bal­suo­ja na­muo­se, se­ny­vo am­žiaus, ne­įga­lūs, vi­sa­da skun­džia­si, kad at­ei­na bū­rys žmo­nių, du ko­mi­si­jos na­riai ir bū­rys ste­bė­to­jų. Dažniausiai jie tar­pu­sa­vy­je kon­flik­tuo­ja, aiš­ki­na ko­mi­si­jos na­riams, kas ten tu­rė­tų įvyk­ti, ir taip si­tu­a­ci­ja ne vi­sa­da bū­na ra­mi ir gra­žiai pra­ei­na tas bal­sa­vi­mas na­muo­se. Ir da­bar jūs siūlote tuos žmo­nes dar ir fil­muo­ti“, – kalbėjo R. Tamašunienė.

Rinkimų kodeksą rengusios grupės vadovas konservatorius Andrius Vyšniauskas teigė, kad pataisa siekiama gerų tikslų, tačiau pasekmės gali būti priešingos.

„Vien jau ka­me­ros bu­vi­mas bal­sa­vi­mo vie­to­je ir­gi yra kaip tam tik­ra spau­di­mo prie­mo­nė bal­suo­ti, nes ste­bė­to­jai vi­si daž­niau­siai bū­na iš ku­rios nors po­li­ti­nės jė­gos. Man at­ro­do, ge­ra in­ten­ci­ja, bet mes ga­li­me pa­da­ry­ti ga­nė­ti­nai daug ne­ge­rų da­ly­kų“, – kalbėjo A. Vyšniauskas.

Rinkimų kodeksas numato, kad rinkimų stebėtojai gali fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą ir gavus asmenų sutikimą bei nepažeidžiant teisės į slaptą balsavimą.

„Valstiečių“ seniūnė Aušrinė Norkienė su kitais šios frakcijos nariais siūlė nustatyti, kad sutikimo filmuojant ir fotografuojant stebėtojams nereikėtų.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS