Parlamentarai nori suteikti teisę medikams negydyti jiems grėsmę keliančių pacientų | Diena.lt

PARLAMENTARAI NORI SUTEIKTI TEISĘ MEDIKAMS NEGYDYTI JIEMS GRĖSMĘ KELIANČIŲ PACIENTŲ

Parlamentarai svarsto suteikti teisę medikams atsisakyti gydyti jiems grėsmę keliančius ar įžeidinėjančius pacientus.

Šią savaitę po pateikimo pritarta tai numatančioms Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo bei kitų įstatymų pataisoms. Už tai balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo penki, susilaikė 38. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.

Projekto autorės konservatorės Jurgitos Sejonienės teigimu, medikai atsisakyti suteikti pagalbą galėtų tik tokiu atveju, jei nekiltų grėsmės pa­cien­to gy­vy­bei.

Parlamentarės teigimu, ty­ri­mai rodo, kad fi­zi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą medikai sa­vo dar­bo vie­to­je pa­ti­ria 16 kar­tų daž­niau ne­gu ki­ti vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­tys dar­buo­to­jai, pa­rei­gū­nai, spe­cia­lis­tai.

„Man at­ro­do, bū­tų la­bai ge­ra edu­kuo­jan­ti prie­mo­nė ir pa­cien­tams ir  bū­tų prie­mo­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams. De­ja, ne vi­si tu­ri tuos psi­cho­lo­gi­jos pa­grin­dus, ben­dra­vi­mo pa­grin­dus, jų tik­rai la­bai trūks­ta, tai bū­tų prie­mo­nė tie­siog edu­kuo­ti vi­suo­me­nę, kad su vi­sais dar­buo­to­jais rei­kia elg­tis pa­gar­biai“, – sakė J. Sejonienė.

Man at­ro­do, bū­tų la­bai ge­ra edu­kuo­jan­ti prie­mo­nė ir pa­cien­tams ir  bū­tų prie­mo­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams.

Pagal projektą, pacientui, kuris sukelia grėsmę savo, sveikatos priežiūros specialisto, kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina medicinos darbuotojo garbę ir orumą, galėtų būti atsisakoma teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba jų teikimas galėtų būti nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

Dabar gydymas gali būti nutraukiamas tik tuo atveju, jei pacientas grėsmę kelia sau ar kitiems pacientams.

Demokratė Laima Nagienė šį projektą vadino antikonstituciniu. Anot jos, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į gy­dy­mą.

„Valstietė“ Asta Kubilienė prašė paaiškinti, kas tokioje situacijoje būtų laikoma garbe ir orumu.

„Ar va­do­vau­da­ma­sis jū­sų pa­siū­ly­mu, pa­vyz­džiui, me­di­kas ga­lės at­si­sa­ky­ti teikti svei­ka­tos pa­slau­gas as­me­niui, ku­ris pa­ra­šė apie jį dis­kre­di­tuo­jan­tį ko­kį nors strai­ps­nį ar­ba, pa­vyz­džiui, feis­bu­ke ką nors ne­tin­ka­mo apie jį pa­ra­šė?“ – teiravosi ji.

Demokratas Kęstutis Mažeika svarstė, kad daugiau nepagarbių žodžių už medikus išgirsta nuotolinius skaitiklius įrengti į gyventojus būstus atėję darbuotojai.

„Gal­būt pa­gal­vo­ki­te ir apie šiuos as­me­nis, ar­ba san­tech­ni­kus, ku­rie at­ei­na tvar­ky­ti už­si­kim­šu­sių ka­na­li­za­ci­jos vamz­džių. Bet jūs pa­sa­ky­ki­te tie­siai švie­siai. Kas jums ši­tą pro­jek­tą at­ne­šė ar­ba ko­dėl jūs ban­do­te da­bar spręs­ti si­tu­a­ci­ją, kai įka­li­ni­mo įstai­gų klien­tus at­si­sa­ko gy­dy­ti gy­dy­to­jai?“ – klausė Seimo narys.

Jis įžvelgė, kad šiuo projektu iš tiesų siekiama nevykdyti teismo įpareigojimo užtikrinti medicinos paslaugas įkalinimo įstaigose.

Po kelių viešai nuskambėjusių smurto prieš medikus atvejų Seime atsirado iniciatyvų dėl sveikatos priežiūros darbuotojų saugumo užtikrinimo. Gruodį pradėtos svarstyti pataisos, kurios numatytų baudas už viešąsias paslaugas teikiančių asmenų, tarp jų ir medikų, socialinių darbuotojų, garbės ir orumo pažeminimą, įžeidimą.

Administracinių nusižengimų kodeksas dabar numato baudas už politiko, pareigūno, tarnautojo, kario garbės ir orumo pažeminimą, bet medikai ir kiti viešąsias paslaugas teikiantys darbuotojai į šį sąrašą neįtraukti.

Pagal svarstomus projektus, už viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo įžeidimą grėstų nuo 50 iki 300 eurų bauda.

Rašyti komentarą
Komentarai (6)

Hipokratas \\\\\.../////

proga nurašyti žmogų.

Henrikas

Taip, medikai neturi jokiu teisiu. Tegu buna musami, izeidinejami, apspjaudomi. Juk jie nuo to patiria malonuma. Ir dar: nieko jiems nemokekime. Juk vis tiek nieko nedirba, mus tik zudo, todel buti patyciu objektu ir buti sumusti - nusipelne. Va, del tokio mastymo budo niekas ir nesikeicia. Ramybes Jums. Beveik rimtai :))

parlamentaras idiotas

taip kartais ir mediku kaip ir policininku ar gaisrininku darbas yra pavojingas ir kai nutinka pavojinga gresme tu profesiju atstovai neturi jokios teises begti i krumus ir gelbeti savo kaili
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS