Kada meluoja Šiaulių meras? | Diena.lt

KADA MELUOJA ŠIAULIŲ MERAS?

Šiau­lių mies­to val­džia ap­si­kvai­li­no "ant vi­sos Lie­tu­vos", kai pa­reiš­kė Nak­vy­nės na­mams ra­du­si "op­ti­ma­lų va­rian­tą" – mies­to cent­re, Du­bi­jos gat­vė­je, be­veik tuš­čią uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­tį. Grei­tai paaiš­kė­jo, kad jis ne toks ir tuš­čias. Na, ne­bent tri­juo­se aukš­tuo­se 40- bu­tų įsi­kū­rę žmo­nės mies­to val­džiai yra vi­siš­kai tuš­čia vie­ta. Į skan­da­lą pa­kliu­vu­si Sa­vi­val­dy­bė ėmė ieš­ko­ti kam per­mes­ti sa­vo kal­tę. Ir ra­do: kal­ti – žur­na­lis­tai!

Iš­gir­dę pri­bloš­kian­čią ži­nią, kad jų na­me ga­li bū­ti įkur­ti Nak­vy­nės na­mai, gy­ven­to­jai nu­spren­dė pri­min­ti tiems, už ku­riuos vi­sai ne­se­niai bal­sa­vo, kad nė­ra vien kri­ti­nė ma­sė, įdo­mi tik rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se. Jie pa­ža­dė­jo kil­ti į pro­tes­tus ne tik pa­tys, bet ir pa­kel­ti bend­ruo­me­nę. Stu­den­tai ėmė­si pe­ti­ci­jos.

Bren­do re­vo­liu­ci­nė si­tua­ci­ja. Ji iš­gąs­di­no kos­tiu­muo­tus val­džios vy­rus ir šie pū­tė į krū­mus. Rei­kė­jo ras­ti at­pir­ki­mo ožį. Ir ta­da mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ma­tyt, nuspren­dė neiš­ra­di­nė­ti dvi­ra­čio, o pa­si­mo­ky­ti iš vals­ty­bės val­džios. Ra­do kal­tus – ži­niask­lai­da, "be­si­vai­kan­ti pi­gių sen­sa­ci­jų". At­sa­ko­my­bę už sa­vo kvai­lys­tes per­me­tė ant žur­na­lis­tų gal­vos.

"Spau­da (...) po­mpuo­ja, kad Šiau­lių val­džia per­kels be­na­mius (su­prask – bomžus) į stu­den­tų bend­ra­bu­tį", – pik­ti­na­si me­ras feis­bu­ke (kal­ba ne­tai­sy­ta – red.pa­st.).

"Ką žur­na­lis­tai iš­var­tė ir ką Ta­ry­bos na­riai in­terp­re­ta­vo, aš su­si­lai­ky­siu nuo komen­ta­rų", – su­ko uo­de­gą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis vie­no komiteto po­sė­dy­je.

Bend­ra­bu­ty­je įreng­tų bu­tų gy­ven­to­jai atė­jo pas me­rą į priė­mi­mą ir iš jo su­ži­no­jo, kad Nak­vy­nės na­mų bend­ra­bu­ty­je ne­bus ir bū­ti ne­ga­li! Me­ro troš­ki­mas ne­va bu­vęs vie­nas – pe­rim­ti bend­ra­bu­čio pa­sta­tą ir jį re­no­vuo­ti. Tie­siog, dėl gražesnio vaiz­do mies­te, kad ne­bū­tų "ša­šo", va­žiuo­jant Til­žės gat­vės via­du­ku.

10 mi­li­jo­nų vie­šo­sioms erd­vėms su­tvar­ky­ti ne­ran­dan­ti sa­vi­val­dy­bė kaž­ku­rio­je slap­to­je ki­še­nė­je tu­ri pa­si­slė­pu­si at­lie­ka­mų eu­rų? Me­ras pik­ti­no­si, kad su­ki­lę gyven­to­jai esą vis­ką su­ga­di­no: dėl ki­lu­sio skan­da­lo Tur­to fon­das pa­sta­to neatiduos ir gy­ven­to­jai dar ne vie­ne­rius me­tus gy­vens ne­re­no­vuo­ta­me na­me. Ir dėl to pa­tys kal­ti, nes iš­drį­so gin­tis ir net ža­dė­jo pi­ke­tuo­ti!

"Jė­zau, man gai­la, kad iki to­kio ly­gio mes tu­ri­me at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją", – me­ras kal­bė­jo mįs­lin­gai ir šau­kė­si Aukš­čiau­sio­jo su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais: – Apie kokius Nak­vy­nės na­mus kal­ba­te? Jo­kių Nak­vy­nės na­mų ten ne­bus."

Ka­da me­ras me­luo­ja? Kai žiū­ri ne­pa­ten­kin­tiems mies­tie­čiams į akis ar kai de­da pa­ra­šą ant raš­to Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai? Bū­tent šia­me raš­te pa­ra­šy­ta, kad pa­sta­tas Du­bi­jos 1A "yra tin­ka­mas apgyvendini­mo nak­vy­nės na­muo­se ir lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo paslaugoms teikti". Me­ras ne šiaip klau­sia uni­ver­si­te­to nuo­mo­nės, o pra­šo su­ti­ki­mo, kad šis pa­sta­tas bū­tų per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei.

Raštas, kuriame Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į Šiaulių universitetą dėl sutikimo perduoti Savivaldybei Dubijos g. 1A pastatą. („Šiaulių krašto“ nuotr.)

"Į mi­nė­tą pa­sta­tą ad­re­su Du­bi­jos g. 1A Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų perkel­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą, o pa­sta­tas Pak­ruo­jo g. 41 bū­tų perduotas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to mi­nis­te­ri­jai", – pa­žo­džiui ci­tuo­ja­me me­ro raš­tą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis pa­ts, ne­ver­čia­mas žur­na­lis­tų, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė, kad su uni­ver­si­te­to at­sto­vais ap­ta­rė ga­li­my­bę pe­rim­ti bend­ra­bu­tį ir ten įkur­ti Nak­vy­nės na­mus. Dar dau­giau, di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad Nak­vy­nės na­mams rei­kia 2 000 kvad­ra­ti­nių met­rų, o bend­ra­bu­ty­je yra 1 tūkst. dau­giau, tad ga­lė­tų dar ir plės­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas.

Ži­niask­lai­da tik­riau­siai elekt­ra kan­ki­no vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių, kad šis pa­reikš­tų, jog Sa­vi­val­dy­bė svars­tė Nak­vy­nės na­mams iš­kel­ti de­šimt va­rian­tų, tačiau šis bend­ra­bu­tis pa­si­ro­dė esąs op­ti­ma­liau­sia išei­tis?

"Ad­mi­nist­ra­ci­ja ieš­ko­jo įvai­rių va­rian­tų. Kai jau ra­do­me, mū­sų aki­mis, op­ti­ma­lų va­rian­tą, jį ir pa­vie­ši­no­me", – tei­gė vi­ce­me­ras.

Tai ka­da me­luo­ja­te, po­nai? O gal tai tik daug tie­sos va­rian­tų? Vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. Jei sriu­ba ne­ska­ni, ar dėl to kal­tas šaukš­tas?

Me­ras feis­bu­ke vi­są šį pro­ce­są įvar­di­no tuš­ty­bių mu­ge. Tik­rai. Mies­to va­do­vų tuš­ty­bės mu­gė: su aro­gan­ci­jos fe­jer­ver­kais, me­lo sal­dė­siais, žong­li­ra­vi­mu žodžiais bei ri­zi­kin­gu vaikš­čio­ji­mu bend­ruo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo ly­nu.

Rašyti komentarą
Komentarai (4)

?

pabraukit, kur netiesa parašyta?

Dainius

Spauda bando toliau burbula pusti

Donatas Miniotas

Straipsnio autorė Jūratė Rauduvienė buvo Šiaulių miesto savivaldybės atstovė spaudai, kai meru buvo "raudonasis bebras" Sartauskas. Taip , kad pila ant mero pamazgas , nes komsamolcams taip reikia. Ane Jūrate? Pilat?
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS