Meist­rams – nau­ja dar­bų už­sa­ky­mo plat­for­ma | Diena.lt

MEIST­RAMS – NAU­JA DAR­BŲ UŽ­SA­KY­MO PLAT­FOR­MA

  • 0

„Ci­ty Ser­vi­ce“ įmo­nių gru­pė su­kū­rė pa­sau­ly­je vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čią da­li­ji­mo­si eko­no­mi­ka grįs­tą dar­bų at­li­ki­mo plat­for­mą „Por­talP­RO“, prie ku­rios kvie­čia pri­si­jung­ti Lie­tu­vos meist­rus, no­rin­čius dar­buo­tis dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. Įmo­nė ža­da jiems už­tik­rin­ti nuo­la­ti­nį už­sa­ky­mų srau­tą, lais­vą dar­bo gra­fi­ką, ga­li­my­bę skaid­riai dirb­ti ir už­si­dirb­ti.

„Por­talP­RO“ dar­bų už­sa­ky­mų plat­for­ma skir­ta vi­siems Lie­tu­vos meist­rams, ku­rie no­rės dirb­ti pa­na­šiu prin­ci­pu, kaip dir­ba šiuo­lai­ki­nės pa­sau­li­nio ly­gio kom­pa­ni­jos, to­kios kaip UBER ar BOLT.

Dar­bų už­teks vi­siems

„Dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se dau­gė­ja dar­bų, ku­riuos privalo­me at­lik­ti lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Ka­dan­gi esa­me įsiparei­go­ję klien­tams teik­ti vi­sas būs­to prie­žiū­ros paslaugas, o už­sa­ky­mų yra dau­giau, nei tu­ri­mų žmogiškųjų re­sur­sų, no­ri­me pa­si­telk­ti išo­rės ran­go­vus dar­bams at­lik­ti, to­kiu būdu at­si­sa­kant dar­bų at­li­ki­mo sa­vo jė­go­mis. Bū­tent to­dėl nu­ta­rė­me su­kti pasau­ly­je vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čiu da­li­ji­mo­si eko­no­mi­ka ke­liu ir su­kur­ti platformą, ku­ria ga­lės nau­do­tis vi­si na­mų ūkio dar­bus iš­ma­nan­tys meist­rai. Pagal to­kį mo­de­lį sėk­min­gai dir­ba­ma tiek JAV, tiek ir Eu­ro­po­je, to­dėl ti­kiu, kad jis pri­gis ir mū­sų ša­ly­je“, – sa­ko „Ci­ty Ser­vi­ce“, val­dan­čios nau­ją­ją plat­for­mą „Por­talP­RO“, val­dy­bos na­rys Da­lius Ši­mai­tis.

Mo­bi­lio­jo­je pro­gra­mė­lė­je rea­liu lai­ku bus skel­bia­mi vi­si dar­bai, ku­riuos rei­kia atlik­ti dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se. Bend­ro­vė Lie­tu­vo­je ap­tar­nau­ja dau­giau kaip 190 tūkst. na­mų ūkių, o už­sa­ky­mų srau­tas yra mil­ži­niš­kas, jiems at­lik­ti rei­kia dide­lių žmo­giš­kų­jų re­sur­sų. Tai­gi plat­for­ma ga­ran­tuos, kad dar­bų nie­ka­da neprit­rūks – vi­sas už­sa­ky­mų srau­tas ke­liaus tie­siai į sis­te­mą, o, užsiregistravusiems te­le­fo­nu ar­ba ki­tu iš­ma­niuo­ju įren­gi­niu, be­liks tik pa­si­rink­ti, kur ir ko­kius dar­bus at­lik­ti.

Kiek­vie­nas rink­sis pa­gal po­rei­kį

„Kiek­vie­nas prie sis­te­mos pri­si­re­gist­ra­vęs meist­ras prieš tai tu­rės iš­klau­sy­ti moky­mus, gau­ti mū­sų pa­tvir­tin­tą ser­ti­fi­ka­tą ir ta­da pra­dė­ti dirb­ti. Kiek­vie­nas galės nu­si­sta­ty­ti no­ri­mą dar­bo gra­fi­ką, rink­tis tuos dar­bus, ku­rie la­biau­siai atitinka jo kva­li­fi­ka­ci­ją, dirb­ti kiek no­ri ir ka­da no­ri. Svar­biau­sia, kad žmo­gus turė­tų in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mą, o mes už­tik­rin­si­me, kad už­sa­ky­mų nieka­da ne­prit­rūk­tų, nes tu­ri­me dau­giau­sia klien­tų Lie­tu­vo­je. Tai­gi, vi­sas dar­bų srau­tas ke­liaus tie­siai į plat­for­mą – meist­rams be­liks tik pa­si­rink­ti. Be to, jie patys bus sau va­do­vai, o at­lik­tus dar­bus ver­tins tik klien­tai“, – tei­gia D.Ši­mai­tis.

Mū­sų sie­kis – pa­siū­ly­ti gau­sy­bę ga­ran­tuo­tų už­sa­ky­mų, ga­li­my­bę dirb­ti bei pado­riai už­si­dirb­ti ir to­kiu bū­du leis­ti šios pro­fe­si­jos at­sto­vams iš­trūk­ti iš še­šė­lio.

Ku­ria­mo­je plat­for­mo­je nu­ma­ty­ta ne­ma­žai nau­dos bū­si­miems var­to­to­jams. Pavyz­džiui, meist­rams ne­rei­kės rū­pin­tis, kur pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis gau­ti medžia­gų. Va­žiuo­da­mi pas klien­tus at­lik­ti dar­bų, me­džia­gas jie ga­lė­s at­siim­ti iš spe­cia­lių tie­kė­jų, o už jas at­si­skai­ty­s tik ta­da, kai sis­te­ma su­mo­kės už at­lik­tus dar­bus. To­kiu bū­du, ieš­kant me­džia­gų, meist­rams ne­rei­kės blaš­ky­tis po skirtingas vie­tas.

Ma­žins še­šė­lį

D.Ši­mai­čio tei­gi­mu, dar vie­nas svar­bus ak­cen­tas – plat­for­mos skaid­ru­mas. Kadan­gi per plat­for­mą ga­lės dirb­ti tik ser­ti­fi­kuo­ti ir indivi­dua­lios veik­los pažymėjimus tu­rin­tys meist­rai, ne­be­liks vie­tos še­šė­liui, kuris vis dar ga­jus šiame seg­men­te.

„Da­lis šiuo me­tu in­di­vi­dua­lią veik­lą vyk­dan­čių žmo­nių jau mo­ka mo­kes­čius valsty­bei, ta­čiau ne pa­slap­tis, kad ne­ma­žai meist­rų vis dar tū­no še­šė­ly­je ir dir­ba ne­le­ga­liai. Mū­sų sie­kis – pa­siū­ly­ti gau­sy­bę ga­ran­tuo­tų už­sa­ky­mų, ga­li­my­bę dirb­ti bei pa­do­riai už­si­dirb­ti ir to­kiu bū­du leis­ti šios pro­fe­si­jos at­sto­vams iš­trūk­ti iš še­šė­lio. Ti­ki­me, kad toks mo­de­lis ne tik skaid­rins rin­ką, bet įneš dau­giau konku­ren­cin­gu­mo, to­dėl lai­mės tiek klien­tai, tiek dar­buo­to­jai“, – pa­brė­žė D.Šimai­tis.

Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, prie plat­for­mos pri­si­jun­gę meist­rai atei­ty­je bus reitinguojami. Va­di­na­si, po kiek­vie­no at­lik­to dar­bo klien­tai ga­lės įver­tin­ti, ar užsa­ky­mas at­lik­tas lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Aukš­tą rei­tin­gą įgi­ję meist­rai tu­rės pirmeny­bę rink­tis sis­te­mo­je esan­čius dar­bus.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS