„Vlan­ta­nos“ san­dė­lia­vi­mo pa­slau­gos – va­ka­rie­tiš­kos ko­ky­bės | Diena.lt

„VLAN­TA­NOS“ SAN­DĖ­LIA­VI­MO PA­SLAU­GOS – VA­KA­RIE­TIŠ­KOS KO­KY­BĖS

  • 6

Dar šie­met vi­sai ša­lia Klai­pė­dos jū­rų uos­to, prie pa­grin­di­nės ša­lies trans­por­to ar­te­ri­jos greit­ke­lio, jun­gian­čio uos­ta­mies­tį su sos­ti­ne, bus baig­ta vie­no di­džiau­sių Va­ka­rų Lie­tu­vo­je lo­gis­ti­kos cent­ro „Vlan­ta­na“ plėt­ra. Vien mo­der­naus lo­gis­ti­kos cent­ro san­dė­lia­vi­mo plo­tai pa­di­dės pust­re­čio kar­to, žy­miai iš­si­plės pa­slau­gų spekt­ras.

Pan­de­mi­ja ne­sut­ruk­dė sta­ty­bų

„Vlan­ta­nos“ val­do­mų san­dė­lių plėt­ra bu­vo pra­dė­ta vos prieš me­tus, spa­lio 3 d., kai bu­vo įkas­ta at­mi­ni­mo kap­su­lė. O sta­ty­bos jau ei­na į pa­bai­gą, šiuo me­tu bai­gia­ma montuo­ti vi­daus įran­ga. In­ves­ti­ci­jos sie­kia 20 mln. eu­rų.

Nau­jų­jų san­dė­lių plo­tas – 32 tūkst. kv.m, aukš­tis – 14,5 m, įreng­tos 45 pa­kro­vi­mo ram­pos. Prieš pra­si­de­dant plėt­rai jau vei­kė 23 tūkst. kv. m san­dė­liai su 25 pa­kro­vi­mo rampomis: sau­so san­dė­lia­vi­mo, tem­pe­ra­tū­ri­niais sandėliais regu­liuo­ja­ma san­dė­lio tem­pe­ra­tū­ra iki 25 laips­nių šal­čio). Da­bar sandė­lia­vi­mo plo­tas sieks 55 tūkst. kv. m, tad ga­li­ma teig­ti, kad tai bus didžiausias lo­gis­ti­kos cent­ras Klai­pė­dos ra­jo­ne ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je.

Daug sta­ty­bų vers­lu už­sii­man­čių įmo­nių skun­džia­si, kad vis­kas su­sto­jo dėl COVID-19 pan­de­mi­jos, ta­čiau „Vlan­ta­nos“ lo­gis­ti­kos cent­ro san­dė­lių sta­ty­bos, pradė­tos tik per­nai, jau bai­gia­mos.

„Nors di­džio­ji da­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jų ir in­ves­tuo­to­jų pra­si­dė­jus pande­mi­jai su­stab­dė ar­ba at­si­sa­kė su­pla­nuo­tų pro­jek­tų, pa­vie­niai pri­va­tūs staty­to­jai taip pat ati­dė­jo dau­gu­mą nu­ma­ty­tų sta­ty­bos dar­bų, mes dar 2019 m. pra­dė­tą pro­jek­tą tę­sė­me ir dar­bų ne­stab­dė­me, – pa­sa­ko­jo UAB „Vlan­ta­na“ gene­ra­li­nis di­rek­to­rius To­mas Sto­nys. – Ži­no­ma, šių me­tų pir­mo­ji pu­sė ta­po tikru iš­šū­kių ir su­dė­tin­gų spren­di­mų lai­ko­tar­piu – bu­vo­me pri­vers­ti grei­tai persiorien­tuo­ti, perdė­lio­ti prio­ri­te­tus ir priim­ti ne­stan­dar­ti­nius spren­di­mus. Prasidė­jus pandemijai, kai ku­rie klien­tai ma­ži­no sa­vo veik­los apim­tis ar stab­dė veik­lą, tačiau dar prieš pra­de­dant sta­ty­bas bu­vo­me pa­si­ra­šę ke­le­tą ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lų su par­tne­riais, ir tai bu­vo sva­ri prie­žas­tis tęs­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Šiuo me­tu to­liau tę­sia­me pra­dė­tas de­ry­bas, kal­ba­mės su nau­jais klien­tais dėl sandėliavimo ir ki­tų 3PL pa­slau­gų nau­ja­ja­me san­dė­ly­je.“

Mo­bi­lu­mo pa­ke­tas ir su juo at­si­ra­dę po­ky­čiai įpa­rei­go­jo per­mąs­ty­ti kai ku­riuos veik­los as­pek­tus siekiant įgy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mus.

Da­liai san­dė­lių plo­to bu­vo jau pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mo pro­to­ko­lai su klien­tais dar prieš pra­de­dant san­dė­lių sta­ty­bas. Po­ten­cia­lūs klien­tai yra ga­min­to­jai (tiek Lietu­vos, tiek už­sie­nio – Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ny­der­lan­dų, Italijos), ku­rie sa­vo veik­lo­je la­biau ak­cen­tuo­ja ga­my­bą ir jos vys­ty­mą, o logistinių pro­ce­sų val­dy­mą pa­ti­ki mums, pa­tys kon­cent­ruo­ja dė­me­sį į veik­los val­dy­mą bei re­zul­ta­to sie­ki­mą.

Šiuo­lai­kiš­kas sta­ti­nys

Bend­ro­vės va­do­vas, pa­klaus­tas, ko­dėl pri­rei­kė pra­ktiš­kai pa­dvi­gu­bin­ti sandėliavi­mo plo­tus, dien­raš­čiui sa­kė, kad dar prieš pra­de­dant sta­ty­bas bu­vo aiš­ku, jog san­dė­lia­vi­mo plo­to po­rei­kis yra, ir to­kio­je stra­te­gi­nė­je vie­to­je kaip Klai­pė­da jis tik di­dės.

„Iša­na­li­za­vus Klai­pė­dos re­gio­no lo­gis­ti­kos cent­rų san­dė­lia­vi­mo plo­tų ap­kro­vą 98 pro­c. ir kal­ban­tis su mū­sų klien­tais su­vo­kė­me, kad yra di­de­lis po­rei­kis plės­ti san­dė­lia­vi­mo plo­tus re­gio­ne, – tei­gė T.Sto­nys. – Ga­min­to­jai per­dė­lio­ja prioritetus ir la­biau lin­kę kon­cent­ruo­tis į ga­my­bą bei jos pro­ce­sų to­bu­li­ni­mą, gamy­bos vers­lo pa­grin­di­nis sie­kis – kuo la­biau efek­ty­vin­ti veik­lą, tad sandėliavimas ir kitos su­si­ju­sios pa­slau­gos per­lei­džia­mos išo­ri­niams profesiona­lams. Gamybiniam vers­lui nuo­sa­vus san­dė­lius tu­rė­ti ne taip efek­ty­vu, nes pa­sta­tas tam­pa veik­los aši­mi, o ne veik­los prie­mo­ne, re­sur­sai iš­nau­do­ja­mi sta­ty­bai, praran­da­mas dė­me­sys plėt­rai – taip vers­las tam­pa ma­žiau lanks­tus. San­dė­lio opera­ci­jos – sudė­tin­gos ir rei­ka­lau­jan­čios daug ži­nių, o ga­min­to­jas uždir­ba iš pagamin­tos ir par­duo­tos pre­kės, tad jam ge­riau in­ves­tuo­ti į ga­my­bą ir efektyvumą.“

Pa­sak bendrovės „Vlan­ta­na“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, nau­jie­ji san­dė­liai nie­kuo ne­nusi­lei­džia bet kur Eu­ro­po­je esan­tiems to­kio ti­po sta­ti­niams. Kaip ir bet ku­ris naujos sta­ty­bos pro­jek­tas, jis yra pa­to­bu­lin­tas, pro­jek­tuo­jant bu­vo pa­si­tel­kia­mos šių die­nų ino­va­ci­jos.

„Ieš­ko­jo­me nau­jau­sių ir efek­ty­viau­sių tech­no­lo­gi­nių va­rian­tų, nau­do­jo­mės sa­vo ir pro­fe­sio­na­lų pa­tir­ti­mi tiek dė­lio­da­mi nau­jo san­dė­lio iš­pla­na­vi­mą, tiek priimdami tech­ni­nius spren­di­mus, – paaiš­ki­no bend­ro­vės va­do­vas. – Taip pat nau­ja­me san­dė­ly­je ram­pos, var­tai, vi­sa tech­ni­ka yra pa­tys nau­jau­si ir mo­der­niau­si. Be to, itin daug dė­me­sio krei­pia­me į sau­gu­mo fak­to­rių, tad te­ri­to­ri­ja ir san­dė­liai saugomi 24/7, įdieg­tos iš­ma­nio­sios ap­sau­gos tech­no­lo­gi­jos, te­ri­to­ri­ją vi­są pa­rą sau­go ap­sau­gos tar­ny­ba, pa­sta­te ins­ta­liuo­ta mo­der­niau­sia prieš­gais­ri­nė sistema.“

Įž­val­gos: pa­sak UAB „Vlan­ta­na“ va­do­vo T.Sto­nio, dar prieš pra­de­dant sta­ty­bas bu­vo aiš­ku, kad san­dė­lia­vi­mo plo­to po­rei­kis yra, ir to­kio­je stra­te­gi­nė­je vie­to­je kaip Klai­pė­da jis tik di­dės. / Bendrovės „Vlantana“ nuotr.

T. Sto­nys portalui pa­sa­ko­jo, kad įmo­nės tei­kia­mų pa­slau­gų spekt­ras išaugs sa­vo mas­tais – vien tik san­dė­lia­vi­mo nuo­mos plo­tas di­dė­ja pust­re­čio kar­to. Nau­ja­sis mo­der­nus lo­gis­ti­kos cent­ras teiks vi­sas 3PL pa­slau­gas: nuo pa­čių įvairiau­sių kro­vos dar­bų, ma­ta­vi­mo, svė­ri­mo, rū­šia­vi­mo, žy­mė­ji­mo ban­de­ro­lė­mis iki prii­ma­mo kro­vi­nio ko­ky­bės tik­ri­ni­mo bei mui­ti­nės pa­slau­gų, ta­čiau nau­ja­me sandė­ly­je to­kių pa­slau­gų bend­ro­vės dar­buo­to­jai ga­lės teik­ti ge­ro­kai dau­giau, di­dės efek­ty­vu­mas. Apsk­ri­tai bus tei­kia­mos vi­sos klien­tui rei­ka­lin­gos lo­gis­ti­kos paslau­gos – pri­tai­ko­mas ste­la­žų len­ty­nų aukš­tis pa­gal klien­to po­rei­kį, bus užtikrintas pre­kių ir jų li­ku­čių se­ki­mas, su­tvar­ko­mi do­ku­men­tai, tei­kia­mos mui­ti­nės tarpi­nin­kų pa­slau­gos. Nau­ja­ja­me lo­gis­ti­kos cent­re bus su­kur­ta per 60 nau­jų dar­bo vie­tų.

Pa­si­rū­pin­ta ir vai­ruo­to­jais

Bai­gus sta­ty­bas „Vlan­ta­nos“ lo­gis­ti­kos cent­re bus tei­kia­ma dau­giau ir aukš­tos ko­ky­bės vai­ruo­to­jų poil­sio, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų.

„Šiuo me­tu su­si­du­ria­me ne tik su pan­de­mi­jos, bet ir su ki­tais vi­sus ve­žė­jus ir jų veik­lą ri­bo­jan­čiais iš­šū­kiais, – tei­gė bend­ro­vės va­do­vas. – Mo­bi­lu­mo pa­ke­tas ir su juo at­si­ra­dę po­ky­čiai įpa­rei­go­jo per­mąs­ty­ti kai ku­riuos veik­los as­pek­tus siekiant įgy­ven­din­ti rei­ka­la­vi­mus, to­kius kaip pri­va­lo­mas vai­ruo­to­jų poil­sis viešbučiuo­se, nors rei­kia­mos spe­cia­li­zuo­tų vieš­bu­čių ir sau­go­mų aikš­te­lių infrastruktūros šiai są­ly­gai įgy­ven­din­ti ne­su­kur­ta.

Siek­da­ma įgy­ven­din­ti Mo­bi­lu­mo pa­ke­to rei­ka­la­vi­mus įmo­nė pri­si­dė­jo prie trūksta­mos inf­rast­ruk­tū­ros vys­ty­mo ir kū­ri­mo. Nors „Vlan­ta­na“ jau yra įkū­ru­si 34 kamba­rių mo­te­lį, ku­ria­me ir šian­dien tei­kia­mos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos, ta­čiau su mo­bi­lu­mo pa­ke­tu ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų po­rei­kis tik au­ga.“

Lo­gis­ti­kos cent­re bai­gia­mas įreng­ti pa­to­gus, vai­ruo­to­jų po­rei­kiams pri­tai­ky­tas 80 dvi­vie­čių ir erd­vių šei­my­ni­nių kam­ba­rių mo­te­lis. Vie­šo ap­gy­ven­di­ni­mo erd­vė pro­jek­tuo­ta taip, kad il­sė­tis bū­tų pa­to­gu tiek su­sto­jan­tiems trum­pam, tiek gyvenan­tiems il­ges­nį lai­ką. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai at­vyks­ta dirb­ti su šei­mo­mis, tad įrengia­mi pa­to­gūs dvie­jų kam­ba­rių apar­ta­men­tai (sve­tai­nė, vir­tu­vė, dušas bei miega­ma­sis). Trum­piau su­sto­jan­tiems – pa­to­gūs dvi­vie­čiai kam­ba­riai su skalbyklomis, du­šais, daik­tų sau­gyk­lo­mis. Planuojama įrengti poil­sio bei spor­to sa­lę.

Gre­ta lo­gis­ti­kos cent­ro įkur­ta ir sau­go­ma 200 vie­tų sun­kias­vo­rio trans­por­to stovė­ji­mo aikš­te­lė su du­šais bei tua­le­tais, poil­sio kam­ba­riu. Šio­je vi­są pa­rą saugomoje aikš­te­lė­je vil­ki­kus sau­giai ir pa­to­giai ga­lės lai­ky­ti ne tik ap­si­sto­ju­sie­ji motelyje, bet ir pro ša­lį vyks­tan­tys vai­ruo­to­jai, ku­riems rei­kia poil­sio. Ša­lia vi­są pa­rą vei­kia de­ga­li­nė, kur vai­ruo­to­jai ga­li ap­si­pirk­ti ir pa­val­gy­ti, sun­kias­vo­rio transporto svars­tyk­lės ir plo­vyk­la, de­ga­li­nė­je taip pat įreng­ti du­šai. Ko­ky­biš­kai pail­sė­ti ga­lės kiek­vie­nas, vyks­tan­tis pro ša­lį.

Rašyti komentarą
Komentarai (6)

Rita

O kaip vlantanai baigęs vairuotojų išnaudojimo Norvegijoje bylos?

Nereikia čia

nusipezėti, jei žmogus dirba, jis ne vergas, o darbuotojas.Arba prašom įrodymus, faktus, vardus pavardes ant stalo, kitaip užsiiminėjate šmeižimu, kaip mužikai. Čia konkurentai springsta iš pavydo ir rašinėja.Amoralu.

nemanau

kad vakaruose vertinamos vergvaldžių metodais dirbančios įmonės.
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS