„Eu­ro­vais­ti­nė“ do­va­no­ja 19 gi­dų, kaip va­sa­rą Lie­tu­vo­je leisti sveikai | Diena.lt

„EU­RO­VAIS­TI­NĖ“ DO­VA­NO­JA 19 GI­DŲ, KAIP VA­SA­RĄ LIE­TU­VO­JE LEISTI SVEIKAI

  • 0

Pag­rin­di­nis Lie­tu­vos vais­ti­nių tink­las „Eu­ro­vais­ti­nė“ kar­tu su ša­lies tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rais pa­ruo­šė de­vy­nio­li­ka gi­dų, kaip va­sa­rą leis­ti svei­kai. Bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Da­mu­lie­nė sa­ko, kad tai do­va­na Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

„Pro­jek­tas „Svei­ka va­sa­ra“ pa­de­da at­ras­ti nau­jų vie­tų, kurios yra ne tik įsi­min­ti­nos, bet ir pra­tur­ti­na svei­ka­tą. Su­jun­gė­me pro­fe­sio­na­lias vais­ti­nin­kų ži­nias ir skir­tin­gų miestų ži­no­vų pa­tir­tį. Šiuo me­tu jau yra paruošta de­vy­nio­li­ka ori­gi­na­lių gi­dų at­ski­riems Lie­tu­vos mies­tams – nuo Laz­di­jų, Vil­ka­viš­kio, Rad­vi­liš­kio ar Kel­mės, iki Ni­dos, Pa­lan­gos, Ute­nos ar Kė­dai­nių. Spe­cia­lis­tams vis daž­niau kal­bant apie ar­tė­jan­čią ant­rą­ją ko­ro­na­vi­ru­so ban­gą, svar­bu, kad va­sa­rą pra­leis­tu­me ne tik sma­giai, bet ir būtų nau­din­ga svei­ka­tai“, – sa­ko I. Da­mu­lie­nė.

Lie­tu­vos tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rų at­sto­vai sa­ko pa­ste­bin­tys, kad šie­met ne tik dau­giau ke­liau­jan­čių po Lie­tu­vą, bet ir ieš­kan­čių gam­tos, au­ten­tiš­ku­mo, ne tik pra­mo­gų, bet ir nau­dos svei­ka­tai.

Ig­na­li­nos tu­riz­mo cent­ro di­rek­to­rė Ma­ri­ja Ga­re­je­va sa­ko, kad šie­met tu­ris­tai ypač daž­nai tei­rau­ja­si, kur ga­li ras­ti dar ne­ma­ty­tų pės­čių­jų ta­kų. „Da­bar už­su­kę į tu­riz­mo cent­rus re­čiau klau­sia įvai­rių res­to­ra­nų ar pre­ky­bos cent­rų, žmo­nėms įdo­miau, kur pa­ra­gau­ti vie­tos ūki­nin­kų pro­duk­ci­jos ir ki­tų gė­ry­bių“, – pa­grin­di­nes ten­den­ci­jas pa­ste­bi M.Ga­re­je­va.

Pa­sak Laz­di­jų tu­riz­mo in­for­ma­ci­nio cent­ro di­rek­to­riaus Man­to Sa­ba­liaus­ko, šie­met pa­ste­bi­ma ir tai, kad su­ma­žė­jo pra­ban­gos ir pa­to­gu­mų no­ras, ke­liau­jan­tys po Lie­tu­vą ren­ka­si ir nak­vy­nę pa­la­pi­nė­je, dau­giau ieš­ko na­tū­ra­lu­mo, yra ma­žiau iš­ran­kūs, neieš­ko di­de­lio kom­for­to.

Že­mai­ti­jos kraš­te esan­čio Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė Ra­min­ta Mi­la­šiū­tė tei­gia, kad šie­met su­lau­kia dau­giau vie­ti­nių tu­ris­tų. „At­si­ra­do daug vie­ti­nių tu­ris­tų, ku­rie no­ri pa­ma­ty­ti ne tik žy­miau­sias ir lan­ky­ti­nas vie­tas, bet ir dar neat­ras­tas, ne­pas­te­bė­tas vie­tas“, – da­li­ja­si Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro at­sto­vė.

Kai­šia­do­rių tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kas Au­re­li­jus Bal­čiū­nas šią va­sa­rą pa­ste­bi, kad daug la­biau do­mi­ma­si ga­li­my­bė­mis ke­liau­ti dvi­ra­čiais ar­ba pės­čio­mis, da­ly­vau­ti or­ga­ni­zuo­ja­muo­se žy­giuo­se. „Ši va­sa­ra tik­rai iš­si­ski­ria iš ki­tų, pa­ste­bi­mas ak­ty­ves­nis do­mė­ji­ma­sis Lie­tu­va. Žmo­nės dau­giau ke­liau­ja, do­mi­si ma­žiau ži­no­mo­mis ar dar ne­ma­ty­to­mis vie­to­mis, ne išim­tis ir Kai­šia­do­rių kraš­tas“, – sa­ko A.Bal­čiū­nas.

Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rų at­sto­vai pa­ste­bi, kad šie­met daž­niau do­mi­ma­si, ką svei­ko ir au­ten­tiš­ko ga­li­ma pa­ra­gau­ti, ko ne­ga­lė­tų ras­ti gy­ven­da­mi di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. „Dzū­ki­jo­je vi­si no­ri pa­ra­gau­ti ban­dų, ga­min­tų iš vie­ti­nio ūkio bul­vių, pa­ra­gau­ti ar­ba­tos, ga­mi­na­mos iš žo­le­lių, su­rink­tų bū­tent ta­me re­gio­ne ar­ba su­džio­vin­tų se­no­vi­niu bū­du. Ši ten­den­ci­ja tik­rai pa­ste­bi­ma ir žmo­nės tuo tik­rai do­mi­si“, – sa­ko Laz­di­jų tu­riz­mo in­for­ma­ci­nio cent­ro di­rek­to­rius.

Vi­sus „Svei­ka va­sa­ra“ gi­dus ga­li­ma ras­ti https://www.apie-eu­ro­vais­ti­ne.lt/sveika-vasara/, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ruo­se ir „Eu­ro­vais­ti­nė­se“. Šiuo me­tu gi­dus jau tu­ri: Aly­tus, Ig­na­li­na, Jo­na­va, Jo­niš­kis, Jur­bar­kas, Kai­šia­do­rys, Kel­mė, Kė­dai­niai, Laz­di­jai, Ma­ri­jam­po­lė, Ni­da, Pa­lan­ga, Plun­gė, Rad­vi­liš­kis, Šiau­lių ra­jo­nas, Šiau­liai, Tau­ra­gė, Ute­na ir Vil­ka­viš­kis.

Rašyti komentarą
Komentarai (0)

SUSIJUSIOS NAUJIENOS