Pra­si­de­da nau­jas dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos eta­pas | Diena.lt

PRA­SI­DE­DA NAU­JAS DAU­GIA­BU­ČIŲ RE­NO­VA­CI­JOS ETA­PAS

  • 5

Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA) pra­de­da vals­ty­bės paramos su­tar­čių pa­si­ra­šy­mą dėl pa­sku­ti­nio kvie­ti­mo teik­ti pa­raiš­kas daugiabučių at­nau­ji­ni­mui gau­tų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo.

Pa­gal LR Vy­riau­sy­bės šių metų bir­že­lio 22 d. pa­tvir­tin­tas vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti teiki­mo ir įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros tai­syk­les su­tar­tys pasira­šo­mos su pro­jek­tų, jau tu­rin­čių fi­nan­si­nių įstai­gų prita­ri­mą leng­va­ti­niam kre­di­tui gau­ti, ad­mi­nist­ra­to­riais.

Pas­ku­ti­nio kvie­ti­mo me­tu iš vi­so bu­vo gau­ta 719 daugiabu­čių at­nau­ji­ni­mo pa­raiš­kų, iš ku­rių 707 bu­vo pripažin­tos kaip tin­ka­mos įgy­ven­din­ti. Šiuo me­tu be­veik treč­da­lis jų jau tu­ri fi­nan­si­nių įstai­gų pri­ta­ri­mą.

„Pir­mas žings­nis pra­de­dant dau­gia­bu­čio at­nau­ji­ni­mą yra Vals­ty­bės pa­ra­mos teiki­mo su­tar­tis, ku­rią pa­si­ra­šo BE­TA ir pro­jek­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Tik pa­si­ra­šius ją ga­li bū­ti pra­dė­ti ki­ti re­no­va­ci­jos pro­ce­so eta­pai“, – pa­sa­ko­ja BE­TA di­rek­to­rius Va­lius Ser­ben­ta.

Pra­si­de­da ran­gos dar­bų vyk­dy­mas

Anot BE­TA va­do­vo, ar­ti­miau­siu me­tu pra­si­dės pa­sku­ti­nio kvie­ti­mo dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų pir­ki­mai.

Pas­ku­ti­nio kvie­ti­mo me­tu pa­raiš­kas pa­tei­kė 56 ša­lies sa­vi­val­dy­bės, o daugiausia – Klai­pė­dos ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, ati­tin­ka­mai pa­tei­ku­sios po 65 ir 58 pa­raiš­kas. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė 36 pa­raiš­kas, Elektrėnų – 30, o iš Šiau­lių bei Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bių gau­ta po 23 paraiš­kas.

Taip pat šia­me kvie­ti­me ak­ty­vu­mu iš­si­sky­rė Elekt­rė­nų sa­vi­val­dy­bė, pa­tei­ku­si 30 pa­raiš­kų, Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, pa­tei­ku­si 22 pa­raiš­kas, Plun­gės ir Zarasų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, iš ku­rių gau­ta po 21 pa­raiš­ką.

„Be­veik ket­vir­ta­da­lį vi­sų pa­sku­ti­nio kvie­ti­mo pa­raiš­kų su­da­ro pa­raiš­kos iš tri­jų di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų, ku­riuo­se esan­tis se­nų dau­gia­bu­čių skai­čius su­da­ro be­veik 50 pro­c. vi­sų ša­lies re­no­vuo­ti­nų dau­gia­bu­čių na­mų, to­dėl tai ypač svarbu ver­ti­nant pro­ce­sus ne tik at­ski­ros sa­vi­val­dy­bės, bet ir vi­sos ša­lies mas­tu. In­ten­sy­vus dar­bas, di­di­nant pa­sta­tų ener­gi­nį efek­ty­vu­mą šio­se sa­vi­val­dy­bė­se, yra itin reikš­min­gas vi­sos ša­lies ener­ge­ti­niam ūkiui“, – tvir­ti­na di­rek­to­rius.

Gy­ven­to­jų, no­rin­čių re­no­va­ci­jos, skai­čius au­ga

Nuo 2013 m. dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos me­tu Lie­tu­vo­je atnaujin­ti 2 254 dau­gia­bu­čiai, ar­ba 65 tūkst. bu­tų. In­ves­ti­ci­jos į šių dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mą sie­kia dau­giau nei 700 mln. eu­rų.

At­siž­vel­giant į tai, kad pa­sku­ti­nio kvie­ti­mo me­tu gau­tų pa­raiš­kų skai­čius išau­go penk­ta­da­liu, aki­vaiz­du, jog no­rin­čių­jų at­nau­jin­ti sa­vo dau­gia­bu­tį skai­čius au­ga.

„Sėk­min­gai įgy­ven­din­ti pro­jek­tai ska­ti­na ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus teik­ti pa­raiš­kas sa­vo būs­to re­no­va­ci­jai. Pag­rin­di­niai gy­ve­na­mo­sios vie­tos at­nau­ji­ni­mo pri­va­lu­mai – to­kie kaip gra­žes­nė gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka ir ma­žes­nės šil­dy­mo sąskai­tos – grei­tai iš lū­pų į lū­pas sklin­da tarp kai­my­nų“, – da­li­ja­si V.Ser­ben­ta.

Dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mas – vie­nas iš vals­ty­bės prio­ri­te­tų

Dė­me­sys ener­gi­niam efek­ty­vu­mui ir dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mai tam­pa vis svar­bes­nis ir vals­ty­bės mas­tu. Ka­dan­gi tai vie­nas iš da­bar­ti­nių Vy­riau­sy­bės prio­ri­te­tų, per pa­sku­ti­nį kvie­ti­mą bu­vo nu­spręs­ta fi­nan­suo­ti vi­sus 707 kvie­ti­me nu­sta­ty­tas są­ly­gas ati­tin­kan­čius pro­jek­tus, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kia dau­giau nei 300 mln. eu­rų.

Rašyti komentarą
Komentarai (5)

...

Kai telefoniniai sukčiai ima smegenis pudrinti, reikia policijai skambinti... o ką daryt kai to paties BETA imasi?

Italas

"Nuomojamas laikinas statinys. Kieme asfaltas, vandentiekis, šeimininkas.

Anonimas

Geda Kaunui! Tiek mazai namu renovuojama. Visi musu miestai atrodo kaip Cernobylio zona su savo pilkais daugiabuciais!
DAUGIAU KOMENTARŲ

SUSIJUSIOS NAUJIENOS